ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑
 
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ มาตรา ๖ และมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการซึ่งปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
 
                   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑”
 
                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
                   ข้อ ๓ องค์การคนพิการแต่ละประเภท ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
                   (๑) มีสมาชิกเป็นบุคคลพิการประเภทนั้น ๆ หรือผู้ดูแลคนพิการประเภทนั้น ๆ แล้วแต่กรณี ไม่จำกัดพื้นที่ทั่วประเทศ
                   (๒) มีสมาชิกเป็นคณะบุคคลหรือนิติบุคคลตามประเภทความพิการประเภทนั้น ๆ ในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่า ๑๕ จังหวัด
                   (๓) ได้รับการจดทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทย และได้รับการรับรองเป็นองค์การสาธารณประโยชน์ และ
                   (๔) ได้รับการรับรองจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย
 
                   ข้อ ๔ ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๓ ยื่นเรื่องขอแจ้งชื่อต่อสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ตามแบบพร้อมเอกสารตามที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติกำหนด
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ ตอนพิเศษ ๑๘ ง/หน้า๗๑/ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๑
                   ข้อ ๕ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จัดทำทะเบียนรายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้แจ้งชื่ออย่างถูกต้องตามข้อ ๔ เสนอต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
 
                   ข้อ ๖ ให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ประกาศเผยแพร่รายชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภทต่อสาธารณชน
 
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประธานกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก