ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ลงข่าว: 11/07/13
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท
พ.ศ. ๒๕๕๔
 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการ
แต่ละประเภทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบและประกาศอื่นที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๖ (๗) และ (๑๐) แห่งพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการรับแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ องค์กรคนพิการที่ขอแจ้งเป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทตามระเบียบนี้ ต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้
(๑) สมาชิกสามัญขององค์กรต้องเป็นบุคคลที่มีบัตรประจำตัวคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่ง
หรือหลายประเภท หรือเป็นผู้ดูแลคนพิการประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท
(๒) คณะกรรมการบริหารที่มีตำแหน่งต่าง ๆ ขององค์กรต้องเป็นสมาชิกสามัญ และกรรมการ
ที่ไม่มีตำแหน่งต้องเป็นสมาชิกสามัญไม่น้อยกว่าสี่ในห้าของกรรมการทั้งหมด
(๓) มีเครือข่ายเป็นองค์กรสมาชิกหรือสาขาขององค์กรเป็นคณะบุคคลหรือนิติบุคคล
ตามประเภทความพิการประเภทนั้น ๆ ในระดับจังหวัดไม่น้อยกว่าห้าสิบจังหวัด
(๔) มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร และ
(๕) ได้รับการรับรองเป็นหนังสือจากสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย เว้นแต่
กรณีสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยเป็นผู้ยื่นคำขอ ให้หน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจ
ด้านการส่งเสริมองค์กรคนพิการเป็นผู้รับรอง
ข้อ ๕ ให้องค์กรคนพิการที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๔ ยื่นคำขอแจ้งชื่อต่อสำนักงานตามแบบ
พร้อมเอกสารตามที่เลขาธิการกำหนด
ข้อ ๖ ให้สำนักงานตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารที่เกี่ยวข้องและประกาศรับแจ้งชื่อเป็น
องค์การคนพิการแต่ละประเภทแล้วเผยแพร่ต่อสาธารณชนและรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
ในกรณีไม่เห็นชอบกับการรับแจ้งชื่อตามวรรคหนึ่ง ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือพร้อมเหตุผล
แก่องค์กรที่ยื่นคำขอพร้อมแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ต่อผู้ออกคำสั่งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
ข้อ ๗ ให้องค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบนี้มีสิทธิได้รับ
การส่งเสริมและสนับสนุนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด
ข้อ ๘ กรณีปรากฏข้อเท็จจริงว่าองค์การคนพิการแต่ละประเภทซึ่งได้รับการแจ้งชื่อ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ ๔ ให้สำนักงานแจ้งเป็นหนังสือเพื่อให้องค์การดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขให้เสร็จสิ้น
ภายในหกสิบวัน หากเพิกเฉยให้สำนักงานประกาศเพิกถอนการรับแจ้งชื่อเป็นองค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทและเสนอเรื่องต่อ ผู้มีอำนาจพิจารณาให้ผู้แทนขององค์การนั้นพ้นจากการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ข้อ ๙ ให้ถือว่าองค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบคณะกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแจ้งชื่อองค์การคนพิการแต่ละประเภท
พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นองค์การคนพิการแต่ละประเภทที่ได้รับการแจ้งชื่อตามระเบียบนี้ และกรณีองค์การใด
มีคุณสมบัติไม่ครบ ตามข้อ ๔ ให้องค์การแห่งนั้นปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่
ระเบียบนี้ใช้บังคับ
ข้อ ๑๐ ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกำหนด
แบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก