ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔

วันที่ลงข่าว: 11/07/13
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๔
 
โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
ระเบียบและประกาศอื่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๗) และมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑
ข้อ ๔ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
ซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้ง ประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธาน
อนุกรรมการ
(๒) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นรองประธานอนุกรรมการ
(๓) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด แรงงานจังหวัด จัดหางานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด
ท้องถิ่นจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
เป็นอนุกรรมการ
(๔) ผู้แทนสมาคมองค์การบริหารส่วนตำ บลแห่งประเทศไทยประจำ จังหวัดหนึ่งคน
ซึ่งนายกสมาคมแต่งตั้ง เป็นอนุกรรมการ
(๕) ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
(๖) นายกสมาคมหรือประธานกรรมการบริหารขององค์กรคนพิการซึ่งเป็นสมาชิกหรือสาขา
ขององค์การคนพิการแต่ละประเภทในจังหวัดองค์กรละหนึ่งคนตามบัญชีรายชื่อที่องค์การคนพิการแต่ละ
ประเภทได้รับรององค์กรไว้ที่สำ นักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
เป็นอนุกรรมการ
(๗) ประธานหอการค้าจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
(๘) ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นอนุกรรมการ
(๙) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ให้ประธานอนุกรรมการแต่งตั้งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดหนึ่งคน และผู้แทนองค์กรคนพิการตาม (๖) หนึ่งคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อนุกรรมการตาม (๖) ต้องเป็นผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการอย่างน้อยหนึ่งคน และกรณี
เป็นผู้ดูแลคนพิการต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในบัตรประจำตัวคนพิการด้วย
ข้อ ๕ การดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของอนุกรรมการตามข้อ ๔ (๔) (๕) (๖)
(๗) และ (๘) ให้เป็นไปตามที่องค์กรผู้เสนอชื่อกำหนด
ข้อ ๖ การประชุมของคณะอนุกรรมการ ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธาน
อนุกรรมการทำหน้าที่แทน ถ้ารองประธานอนุกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้อนุกรรมการซึ่งมาประชุมเลือกอนุกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่แทน
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก อนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการไม่น้อยกว่าปีละสามครั้ง
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ประกาศกำหนดแผนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัด ยุทธศาสตร์
โครงการการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด
หรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ
(๒) ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการ กับทุกภาคส่วน สนับสนุนหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ประสานทรัพยากร ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
(๓) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนงานโครงการและการขอกู้ยืมเงินทุน
ประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ และกำกับดูแล ติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน
โครงการและการกู้ยืมเงินของคนพิการในจังหวัด
(๔) ตรวจสอบติดตามสิทธิและสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นตามที่กฎหมายกำหนด
ตลอดจนการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
(๕) เสนอแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติวงเงิน รายการค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงิน
(๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการในจังหวัด
(๗) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม
(๘) ดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย
ข้อ ๘ ให้คณะอนุกรรมการตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
พ.ศ. ๒๕๕๑ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ ๙ ให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติรักษาการ
ตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก