ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพ.ศ. ๒๕๕๒

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์
และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๗) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การจัดหาผลประโยชน์และการจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“กองทุน” หมายความว่า กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ
“คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน” หมายความว่า คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ
“สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ข้อ ๔ ให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอำนาจกำหนดวิธีปฏิบัติตลอดจนกำหนดแบบเอกสารต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
 
หมวด ๒
การบริหารกองทุน
ข้อ ๕ กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนสำหรับการใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การส่งเสริมและดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ โดยจัดสรรให้อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
ข้อ ๖ กองทุน ประกอบด้วย
(๑) ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ เงินงบประมาณ และรายได้ในกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ ที่โอนมาตามมาตรา ๔๒
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ทั้งนี้ ให้รัฐบาลจัดสรรให้เพียงพอแก่การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค เพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ของกองทุน
(๔) เงินรายได้จากการออกสลากหรือที่ได้มาจากการจัดกิจกรรม
(๕) เงินที่นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการส่งเข้ากองทุนตามมาตรา ๓๔
(๖) ดอกผลที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน
(๗) รายได้จากการขาย การลงทุน หรือการหาประโยชน์จากทรัพย์สินของกองทุน
(๘) เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุน หรือที่กองทุนได้รับตามกฎหมายหรือนิติกรรม
(๙) รายได้บางส่วนจากภาษีของสินค้าและบริการที่เป็นสาเหตุแห่งความพิการตามที่กฎหมายกำหนด
(๑๐) รายได้อื่น
เงินและทรัพย์สินของกองทุนตามวรรคหนึ่ง ไม่ต้องส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน
ข้อ ๗ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน ประกอบด้วยปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงแรงงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำ นักงบประมาณ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการแต่งตั้งจำนวนเก้าคนในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้แทนองค์การคนพิการอย่างน้อย เจ็ดคนเป็นอนุกรรมการ และให้เลขาธิการเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
ข้อ ๘ คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน มีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) บริหารกองทุน รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการลงทุน การหาประโยชน์ และการจัดการกองทุน
(๒) พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงิน อนุมัติโครงการ กำหนดวงเงินและรายการค่าใช้จ่าย
เพื่อสนับสนุนแผนงานหรือโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่คณะอนุกรรมการตามประเภทความพิการ คณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดหรือคณะอนุกรรมการอื่นเสนอ เว้นแต่กรณีเป็นแผนงานหรือโครงการที่มีผู้ยื่นคำขอเกินสิบล้านบาทให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ
(๓) รายงานสถานะการเงินและการบริหารกองทุนต่อคณะกรรมการตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการกำหนด
หมวด ๓
การรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
ข้อ ๙ ให้สำนักงานเปิดบัญชีกองทุนไว้ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เรียกว่า
“กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ข้อ ๑๐ เพื่อความคล่องตัวในการบริหารกองทุน ให้สำนักงานเปิดบัญชีเงินฝากไว้กับ
ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ภายในวงเงินและเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ ๑๑ เงินที่ได้รับตามข้อ ๖ ในส่วนกลางให้นำฝากเข้าบัญชีกองทุนที่เปิด ณ ธนาคาร
ในส่วนกลางตามข้อ ๑๐ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงิน หากได้รับเงินในวันเดียวกันเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาทให้นำฝากธนาคารอย่างช้าภายในวันทำการรุ่งขึ้นนับจากวันที่ได้รับเงินในส่วนภูมิภาค ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เปิดบัญชีไว้ที่ธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ชื่อบัญชี “กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” และให้นำเงินที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ฝากเข้าบัญชีกองทุนที่เปิดไว้ ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ได้รับเงินหากวันใดได้รับเงินเกินกว่าหนึ่งหมื่นบาท ให้นำฝากธนาคารอย่างช้าในวันทำการรุ่งขึ้น หรือโอนเข้าบัญชีกองทุนที่ส่วนกลางภายในระยะเวลาเช่นเดียวกัน
ข้อ ๑๒ การใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน ให้ใช้จ่ายเพื่อกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) การคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๒) การส่งเสริมและดำเนินงานด้านการสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ
(๓) การฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
(๔) การส่งเสริมการศึกษาและการประกอบอาชีพของคนพิการ
(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ
(๖) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสมาคมสภาคนพิการทุกประเภท
แห่งประเทศไทย ตามมาตรา ๒๗ ตามระเบียบคณะกรรมการกำหนด
(๗) การดำเนินงานของกองทุน เช่น การบริหารกองทุน การจัดหาผลประโยชน์
การติดตามประเมินผลและตรวจสอบการดำเนินงานของกองทุน
(๘) การใช้จ่ายในเรื่องอื่น ๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่คนพิการตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๑๓ ให้ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงมอบหมายเป็นผู้สั่งจ่ายเงินกองทุน หลังจากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนอนุมัติแล้ว
ข้อ ๑๔ ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนกำหนดวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับเงินการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง การพัสดุหรือการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ในกรณีคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนยังมิได้กำหนด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยการนั้นโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕ ให้สำนักงานจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินประจำปีของกองทุนโดยประสานงานกับคณะอนุกรรมการตามมาตรา ๑๑ เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
หมวด ๔
การจัดหาผลประโยชน์
ข้อ ๑๖ ให้นำเงินกองทุนไปจัดหาผลประโยชน์ ดังต่อไปนี้
(๑) ฝากไว้กับธนาคารของรัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ
(๒) ซื้อพันธบัตรรัฐบาล
 (๓) ซื้อตราสารการเงินอื่นตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบ
(๔) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนเห็นชอบ
หมวด ๕
การจัดการกองทุน
ข้อ ๑๗ การบัญชีของกองทุน ให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐที่กระทรวงการคลังกำหนดการปิดบัญชีให้กระทำ ปีละครั้ง โดยถือปีงบประมาณเป็นรอบปีบัญชี และให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนจัดทำงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีทุกปี เพื่อส่งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ เมื่อสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินรับรองแล้ว ให้ส่งสำเนางบการเงินดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางและสำนักงบประมาณ เพื่อทราบต่อไป
ข้อ ๑๘ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำงบการเงินในภาพรวมของสำนักงาน และงบการเงินในภาพรวมของแผ่นดิน ให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุนนำข้อมูลเกี่ยวกับการบัญชีของกองทุนเข้าระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ข้อ ๑๙ ให้มีการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการดำเนินงานการเงินและการบัญชีกองทุน
และรายงานผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการทราบ อย่างน้อยปีละครั้ง
ข้อ ๒๐ ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของกองทุนทุกรอบปี แล้วทำรายงานผลการสอบบัญชีของกองทุนเสนอต่อคณะกรรมการ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ__

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก