ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพ.ศ. ๒๕๕๑

วันที่ลงข่าว: 11/07/13

 
ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ
ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด
.ศ. ๒๕๕๑
 
                   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ (๗) ประกอบมาตรา ๑๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
 
                   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๑”
 
                   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
                   ข้อ ๓ ให้มีคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดประกอบด้วย
                   (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งได้รับมอบหมาย เป็นประธานอนุกรรมการ
                   (๒) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน แรงงานจังหวัดหรือผู้แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหรือผู้แทน และผู้แทนส่วนราชการอื่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
ไม่เกินสองคน เป็นอนุกรรมการ
                   (๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เกินสามคน เป็นอนุกรรมการ
                   (๔) ผู้แทนองค์กรคนพิการแต่ละประเภทในจังหวัด ซึ่งสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยรับรอง จำ นวนไม่เกินห้าคน โดยเป็นผู้แทนคนพิการ อย่างน้อยสามประเภทความพิการ
เป็นอนุกรรมการ
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๗๖ ง/หน้า ๓๗/๒๕ เมษายน ๒๕๕๑
                   (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินสองคน ในจำนวนนี้ต้องมาจากองค์การหรือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเพื่อคนพิการ จำนวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
                   (๖) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
                   (๗) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดไม่เกินสองคน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอนุกรรมการตาม (๔) ต้องมีคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ตามมาตรา ๑๙ อย่างน้อยหนึ่งคนบุคคลตาม (๓) (๔) (๕) และ (๗) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง
 
                   ข้อ ๔ อนุกรรมการตามข้อ ๓ (๔) และ (๕) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
                   (๑) มีสัญชาติไทย
                   (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์
                   (๓) มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
                   (๔) ไม่วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                   (๕) ไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
                   (๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
                   (๗) ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุก แม้คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษหรือเคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ในความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
                   (๘) ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ
 
                   ข้อ ๕ อนุกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕) มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสามปีนับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อครบกำหนดให้แต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นใหม่ภายในหกสิบวันให้อนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่าอนุกรรมการซึ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ และอนุกรรมการที่พ้นจากวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้
                   ในกรณีอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้มีการแต่งตั้งผู้อื่นเป็นอนุกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งแทนอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
 
                   ข้อ ๖ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ อนุกรรมการตามข้อ ๓ (๓) (๔) และ (๕) พ้นจากตำแหน่ง เมื่อ
                   (๑) ตาย
                   (๒) ลาออก
                   (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๔
 
                   ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ ๓ มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
                   (๑) กำหนดแผน ยุทธศาสตร์ โครงการ การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยบูรณาการให้เข้ากับแผนพัฒนาจังหวัด หรือแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ
                   (๒) ประสานการดำเนินงานที่เกี่ยวกับคนพิการ กับทุกภาคส่วน สนับสนุนหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับคนพิการ ประสานทรัพยากร ตลอดจนระดมทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด
                   (๓) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นการขอกู้ยืมเงินของคนพิการ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพิจารณาอนุมัติ และติดตามการกู้ยืมเงินของคนพิการในจังหวัด
                   (๔) ตรวจสอบการกระทำที่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ
ในจังหวัด
                   (๕) เสนอแผนงานหรือโครงการ เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในจังหวัด เพื่อให้คณะอนุกรรมการบริหารกองทุน หรือคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ แล้วแต่กรณี พิจารณาให้ความเห็นชอบ และอนุมัติวงเงิน รายการค่าใช้จ่าย และการจ่ายเงิน
                   (๖) ติดตามการดำเนินงานแผนงานหรือโครงการในจังหวัดที่ได้รับการสนับสนุน
                   (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานและความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการในจังหวัด
                   (๘) แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือคณะอนุกรรมการ ตามความเหมาะสม
                   (๙) ดำเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติมอบหมาย
 
                   ข้อ ๘ ให้เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้
 
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สมชาย วงศ์สวัสดิ์
รองนายกรัฐมนตรี
ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

ที่มาของข่าว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก