ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

บทความ

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภท จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 “งานมหกรรมผู้แสดงความสามารถคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 2
2 “คนพิการ ความรัก และความหลากหลายทางเพศ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 15
3 “คนพิการกับความรัก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
4 “การช่วยเหลือเด็กออทิสติกที่ไม่สามารถเรียนได้” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 29
5 กิจกรรมงานคนพิการ จังหวัดนราธิวาส รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 36
6 “แท็กซี่สำหรับคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 42
7 ครูผู้พิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 46
8 ชมรมตะวันทอแสง รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 53
9 “วันคนพิการสากล ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 54
10 วันใหม่ของเด็กพิการ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 74
11 “การเข้าถึงแหล่งทุนของคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 74
12 “นวัตกรรมด้านการสร้างอาชีพแนวใหม่ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 82
13 “การเมืองภาคพลเมืองคนพิการในการทำสิทธิคนพิการให้เป็นจริง ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 82
14 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 83
15 นานาสาระ เสื้อผ้าเด็กพิการโดยเฉพาะ รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 87
16 “เส้นทางชีวิตของผู้นำสตรีพิการ ตอนที่ 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 90
17 น้องเทเลอร์เล่นเปียโน รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 91
18 “การดำเนินงานของมูลนิธิพิทักษ์ดวงตา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 94
19 “MUSIC INSPIRES สถาบันดนตรีเพื่อคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 96
20 “ผลงานสมาคมเพื่อคนพิการทางสติปัญญา” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 97

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก