ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง

ลำดับ ชื่อบทความ ประเภทเรียง จำนวนผู้เข้าชม
101 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 378
102 “การขับเคลื่อนกลุ่มคนพิการทางสติปัญญา จ.นครสวรรค์” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
103 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 319
104 “การฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชตามแนวคิดใหม่ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359
105 “ครอบครัวและสังคมให้การยอมรับคนพิการทางจิต” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 332
106 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 323
107 “มุมมองของนักดนตรีมืออาชีพกับลูกศิษย์คนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 316
108 “สิทธิคนพิการ ตอน 1” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 341
109 “สิทธิคนพิการ ตอน 2” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 317
110 “อ.มณเฑียร บุญตัน กรรมการสิทธิคนพิการของสหประชาชาติ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 315
111 “ผลกระทบเหยื่อเมาแล้วขับ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 296
112 “รถเมล์ชานต่ำ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 311
113 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 322
114 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 344
115 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 336
116 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 346
117 “สิ่งอำนวยความสะดวก” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 333
118 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 337
119 “สังคมผู้สูงอายุ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 360
120 “ศัยกภาพคนพิการ” รายการวิทยุรวมใจเป็นหนึ่ง 359

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก