ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อรายการ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
21 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1 465
22 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา ประวัติศาสตร์ ตอนที่ 4 482
23 อยู่ดีมีสุข สคช. กศน. ม. ต้น (มีภาษามือ) 533
24 สุขศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1) (มีภาษามือ) 633
25 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 640
26 เพื่อชีวิตกับวิทยาศาสตร์ 644
27 คณิตศาสตร์ ดินแดนมหัศจรรย์ 655
28 วีดิทัศน์ชุด เศรษฐศาสตร์(มีภาษามือ) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 741
29 โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "โลก สิ่งแวดล้อม และเอกภพ" (มีภาษามือ) 827
30 เสริมสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ระดับ ม.ต้น 860
31 คณิตศาสตร์น่ารู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชุด "คณิตศาสตร์น่ารู้" (มีภาษามือ) 878
32 หมวดวิชาพัฒนาทักษะชีวิต 1 895
33 เสริมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-3) ชุด หมู่บ้านช่างสังสัย 929
34 หมวดวิชาพัฒนา สังคมและชุมชน ม. ต้น (มีภาษามือ) 997
35 คู่มือภาษามือไทย ประกอบหนังสือภาษามือไทย เล่ม 1-6 4,423

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก