ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

รายการวีดิทัศน์ตามอัธยาศัย

ลำดับ ชื่อรายการ หมวดหมู่ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
241 อาชีพอิสระ (มีภาษามือ) อาชีพ 839
242 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กปัญญาอ่อน ความรู้เฉพาะความพิการ 843
243 ศีล 5 สร้างสุข (มีภาษามือ) อื่นๆ 847
244 คู่มือสื่อสารเรื่องสุขภาพ ด้วยภาษามือไทย ความรู้เฉพาะความพิการ 900
245 รายการวีดิทัศน์เพื่อคนพิการ จิตวิทยาเพื่อครอบครัวเด็กพิการ (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 924
246 ศัพท์ภาษามือไทยด้านกฎหมาย (มีภาษามือ) ความรู้เฉพาะความพิการ 928
247 คู่มือภาษามือ ด้านศิลปวัฒนธรรมไทย อื่นๆ 963
248 สร้างด้วยใจเพื่อเด็กแอลดี ความรู้เฉพาะความพิการ 1,216
249 นิทานภาษามือสำหรับเด็กหูหนวก อื่นๆ 2,481
250 ภาษามือน่ารู้ ความรู้เฉพาะความพิการ 7,784

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก