ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “มาตรา 35” บทความ 28 กุมภาพันธ์ 2017 234
82 “สร้างศักยภาพคนพิการในชุมชน” บทความ 22 กุมภาพันธ์ 2017 308
83 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 261
84 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 271
85 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 281
86 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 293
87 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 307
88 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 281
89 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 279
90 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 288
91 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 254
92 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 290
93 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 302
94 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 291
95 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 306
96 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 287
97 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 278
98 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 288
99 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 289
100 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 308

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก