ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
81 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 260
82 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 270
83 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 277
84 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 293
85 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 305
86 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 279
87 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 279
88 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 288
89 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 254
90 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 290
91 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 300
92 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 291
93 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 303
94 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 286
95 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 277
96 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 286
97 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 288
98 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 308
99 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 292
100 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 310

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก