ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
201 ไทยเน้นเตรียมทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชากรอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 347
202 ไทยเตรียมเพิ่มการผลิตบุคลากรซ่อมอากาศยานรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 413
203 ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม นี้ เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ภูมิภาค ข่าวประชาคมอาเซียน 286
204 ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติโรคติดเชื้อแห่งเอเชีย วันที่ 7-10 พฤศจิกายน นี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ข่าวประจำวัน 317
205 ไทยเตรียมเป็นศูนย์กลางอาชีวะอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 374
206 ไทยเตรียมเด็กต่างด้าวเข้าระบบการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 474
207 ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ข่าวประชาคมอาเซียน 213
208 ไทยเตรียมหารือการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ข่าวประชาคมอาเซียน 197
209 ไทยเตรียมหยิบยกปัญหาขยะทะเลร่วมหารือกับประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้า ข่าวประชาคมอาเซียน 142
210 ไทยเตรียมส่งออกนักบินรับความเติบโตของธุรกิจการบินอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 556
211 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน ข่าวประชาคมอาเซียน 318
212 ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก ข่าวประชาคมอาเซียน 383
213 ไทยเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยว ข่าวประชาคมอาเซียน 349
214 ไทยออยล์มอบเงินบริจาค แก่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการการุณยเวศม์ ข่าวประจำวัน 163
215 ไทยหนุนเปิดเสรีดีไซเน่อร์รับตลาดเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 410
216 ไทยส่ง 14 กีฬาลุยอาเซียนพาราเกมส์ ข่าวประจำวัน 367
217 ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น ข่าวประชาคมอาเซียน 298
218 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา ข่าวประชาคมอาเซียน 444
219 ไทยร่วมเวทีรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคนพิการ ข่าวประจำวัน 129
220 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ ข่าวประชาคมอาเซียน 417

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก