หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชมเรียง
1 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 490
2 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 514
3 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 533
4 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 543
5 สมุดกิจกรรม ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 555
6 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 560
7 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 560
8 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 567
9 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 602
10 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 614
11 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 616
12 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 618
13 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 621
14 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 629
15 วรรณสารศึกษา เล่ม 2 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 643
16 สารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 675
17 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 678
18 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 689
19 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 707
20 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 713

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก