ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,137
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 1,009
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,935
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 943
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 677
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 646
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 605
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 670
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 894
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 972
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 577
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 661
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 728
14 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 214
15 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 164
16 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 116
17 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 24
18 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 รหัสวิชา พว12010 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 26
19 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 6
20 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 754

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก