ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 1,699
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 819
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,634
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 829
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 552
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 507
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 496
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 526
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 775
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 853
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 463
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 518
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 629
14 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 643
15 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 484
16 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 466
17 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 429
18 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 508
19 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 377
20 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช 11002) ปรับปรุง 2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 422

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก