ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,056
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 981
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,901
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 925
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 660
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 629
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 586
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 652
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 883
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 955
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 560
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 645
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 714
14 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 162
15 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 108
16 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 87
17 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 3
18 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 รหัสวิชา พว12010 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 4
19 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 739
20 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 590

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก