ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 1,427
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 640
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,405
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 720
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 437
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 383
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 406
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 407
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 652
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 755
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 359
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 411
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 509
14 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 545
15 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 381
16 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 357
17 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 335
18 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 398
19 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 272
20 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช 11002) ปรับปรุง 2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 314

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก