ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,085
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 990
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,912
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 928
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 664
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 632
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 588
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 656
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 886
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 958
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 562
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 649
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 715
14 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 184
15 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 117
16 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 98
17 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 742
18 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 591
19 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 541
20 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 515

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก