ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 1,744
2 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 849
3 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,683
4 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 844
5 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 575
6 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 528
7 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 516
8 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 552
9 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 792
10 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 875
11 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 478
12 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 538
13 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 648
14 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 662
15 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 509
16 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 482
17 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 450
18 พัฒนาทักษะชีวิต 2 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 2 (ศิลปศึกษา) ประถม 2544 524
19 ทักษะการเรียนรู้ (ทร11001) ปรับปรุง2554 ทักษะการเรียนรู้ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 393
20 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช 11002) ปรับปรุง 2554 การประกอบอาชีพ ประถม 2551(ปรับปรุง2554) 445

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก