หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร ระดับประถม

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 1,005
2 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,926
3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 933
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 670
5 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 638
6 ภาษาไทย (พท11001) ปรับปรุง 2554 ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 591
7 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 662
8 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 890
9 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 965
10 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 566
11 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 653
12 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 717
13 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 204
14 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 136
15 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 109
16 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 รหัสวิชา พว12010 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 9
17 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 747
18 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 598
19 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 544
20 พัฒนาอาชีพ กศน. พัฒนาอาชีพ (การงานอาชีพและเทคโนโลยี) ประถม 2544 521

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก