หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร ระดับประถม

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ (อช11001) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 1,122
2 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 3,069
3 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 1,010
4 ภาษาไทย (พท11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 739
5 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 709
6 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 736
7 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 958
8 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 1,038
9 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 643
10 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 728
11 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 786
12 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 360
13 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 308
14 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 217
15 สมบัติของผู้ดี หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 86
16 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 รหัสวิชา พว12010 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 138
17 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ วัสดุศาสตร์ 1 รหัสวิชา พว12011 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 105
18 พัฒนาทักษะชีวิต 1 กศน. พัฒนาทักษะชีวิต 1 (สุขศึกษาและพลศึกษา) ประถม 2544 814
19 พัฒนาสังคมและชุมชน กศน. พัฒนาสังคมและชุมชน ประถม 2544 674
20 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 599

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก