หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร ระดับช่วงชั้น 1

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,164
2 ประวัติศาสตร์ ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 611
3 พระพุทธศาสนา ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 576
4 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,591
5 ประวัติศาสตร์ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 626
6 พระพุทธศาสนา ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 627
7 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,899
8 ประวัติศาสตร์ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 724
9 พระพุทธศาสนา ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 676
10 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,285
11 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 586
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,706
13 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 670
14 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 844
15 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,313
16 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,383
17 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,407
18 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,145
19 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,718
20 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,591

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก