หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร ระดับช่วงชั้น 1

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,236
2 ประวัติศาสตร์ ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 649
3 พระพุทธศาสนา ป. 1 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 620
4 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,679
5 ประวัติศาสตร์ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 664
6 พระพุทธศาสนา ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 678
7 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,993
8 ประวัติศาสตร์ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 763
9 พระพุทธศาสนา ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 726
10 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,323
11 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 617
12 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,761
13 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 706
14 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 878
15 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,371
16 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,448
17 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,510
18 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,262
19 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,851
20 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,733

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก