หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,407
2 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,591
3 ทักษะภาษา ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,489
4 ทักษะภาษา ป. 5 ภาษาไทย 2544 2,270
5 ทักษะภาษา ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,810
6 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 566
7 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 624
8 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,313
9 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,145
10 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,006
11 ภาษาพาที ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,825
12 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,527
13 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 1,266
14 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 936
15 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 643
16 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 602
17 ภาษาไทย กศน. ภาษาไทย ประถม 2544 589
18 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมต้น 2544 461
19 ภาษาไทย ทางไกล ภาษาไทย มัธยมปลาย 2544 500
20 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 586

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก