ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

สิ่งพิมพ์

ลำดับ ชื่อสิ่งพิมพ์ ประเภท วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชม
41 “คนพิการทางสติปัญญากับการเดินแบบ” บทความ 17 กุมภาพันธ์ 2017 101
42 “ติดตามความคืบหน้าการติดตั้งลิฟต์ที่สถานีรถไฟฟ้า” บทความ 9 กุมภาพันธ์ 2017 96
43 “ดนตรีพัฒนาศักยภาพเด็กพิการ” บทความ 27 มกราคม 2017 103
44 “แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาสตรีพิการ” บทความ 23 มกราคม 2017 105
45 “หน่วยร่วมจัดบริการสุขภาพ สำหรับเด็กพิการ” บทความ 18 มกราคม 2017 123
46 “การจ้างงานคนพิการทางจิต” บทความ 12 มกราคม 2017 106
47 “งานสมัชชาคนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙” บทความ 12 มกราคม 2017 102
48 “ศูนย์บริการคนพิการของมูลนิธิเพื่อเด็กพิการ” บทความ 4 มกราคม 2017 97
49 “ป้องกันอุบติเหตุ” บทความ 4 มกราคม 2017 96
50 “ส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็กออทิสติก” บทความ 4 มกราคม 2017 113
51 “งานสมัชชา คนตาบอดแห่งชาติ ครั้งที่ 19” บทความ 7 ธันวาคม 2016 111
52 “ศัยกภาพคนพิการ” บทความ 7 ธันวาคม 2016 102
53 “สังคมผู้สูงอายุ” บทความ 24 พฤศจิกายน 2016 112
54 “งานสมัชชาคนพิการของสภาคนพิการแห่งประเทศไทย” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 99
55 “สิ่งอำนวยความสะดวก” บทความ 18 พฤศจิกายน 2016 118
56 “วันดาวน์ซินโดรมโลก” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 109
57 “แนวทางการดำเนินงานโครงการของเครือข่ายศิลปะดนตรีคนพิการ” บทความ 8 พฤศจิกายน 2016 118
58 “คนพิการทางด้านสติปัญญา” บทความ 21 ตุลาคม 2016 141
59 มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ บทความ 7 ตุลาคม 2016 109
60 “การศึกษาของเด็กพิการและการมีส่วนร่วมของพ่อแม่” บทความ 5 ตุลาคม 2016 124

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก