ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
41 ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก 343
42 ไทยเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยว 305
43 ไทยหนุนเปิดเสรีดีไซเน่อร์รับตลาดเออีซี 362
44 ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 267
45 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา 416
46 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ 379
47 ไทยร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา 292
48 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ 71
49 ไทยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนรับอาเซียน 356
50 ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง 314
51 ไทยมอบเงินพัฒนาโรงเรียนในกัมพูชาบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมเพื่อนบ้านอาเซียน 347
52 ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน 356
53 ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา 338
54 ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 109
55 ไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8 142
56 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน 393
57 ไทยฝึกพยาบาลเฉพาะทางและภาษาต่างประเทศเตรียมรับเออีซี 327
58 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 364
59 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 398
60 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน 767

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก