ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
41 ไทยเตรียมดันแนวคิดอาเซียนแหล่งผลิตอาหารที่ดีที่สุดของโลก 385
42 ไทยเตรียมจัดตั้งวิทยาลัยท่องเที่ยว 352
43 ไทยหนุนเปิดเสรีดีไซเน่อร์รับตลาดเออีซี 412
44 ไทยสนับสนุนอาเซียนใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น 299
45 ไทยศึกษารูปแบบอาเซียนใช้พัฒนาการศึกษา 445
46 ไทยร่วมมืออินโดนีเซียเสนอเคลื่อนย้ายเสรีคนธุรกิจไมซ์ 418
47 ไทยร่วมประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน เพื่อติดตามความคืบหน้าผลการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ผ่านมา 323
48 ไทยรับรองปฏิญญาที่ประชุมจี 20 กำหนดทิศทางอนาคตของงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง รองรับสังคมผู้สูงอายุ 124
49 ไทยยกระดับคุณภาพสถานศึกษาเอกชนรับอาเซียน 401
50 ไทยมุ่งพัฒนาทักษะแรงงานลุ่มน้ำโขง 342
51 ไทยมีโอกาสได้รับวัคซีนโควิด-19 ลำดับต้นๆ ของโลก หลังอ็อกซฟอร์ด ลงนามใช้ไทยเป็นฐานการผลิต 55
52 ไทยมอบเงินพัฒนาโรงเรียนในกัมพูชาบนเส้นทางคมนาคมเชื่อมเพื่อนบ้านอาเซียน 379
53 ไทยพัฒนามาตรฐานวิชาชีพเกษตรรับอาเซียน 388
54 ไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแอฟริกา 377
55 ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายเมืองอัจฉริยะอาเซียน (ASEAN Smart Cities Network : ASCN 2019) พร้อมเร่งพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทย 152
56 ไทยพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS Summit) ครั้งที่ 8 175
57 ไทยฝึกแรงงานรายอุตสาหกรรมเขตเศรษฐกิจพิเศษและจังหวัดชายแดน 426
58 ไทยฝึกพยาบาลเฉพาะทางและภาษาต่างประเทศเตรียมรับเออีซี 361
59 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 396
60 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี 455

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก