ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเร่งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการจัดประชุมและนิทรรศการ

วันที่ลงข่าว: 22/09/16

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ เร่งพัฒนาบุคลากร ตอบสนองไทยเป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียน

 

นางนิชาภา ยศวีร์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เปิดเผยว่าในปี 2558 อุตสาหกรรมไมซ์สร้างรายได้ 2.2 แสนล้านบาท เกิดการจ้างงานภายในประเทศ 1.64 แสนคน ซึ่งปีนี้คาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 15-20

 

นางนิชาภา ฯ กล่าวถึงบุคลากรในธุรกิจไมซ์ว่า ทีเส็บได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากรและสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) (TICA) สมาคมการแสดงสินค้าไทย (TEA) สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA) และบริษัทอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเมินท์ ร่วมจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 3 หลักสูตร เช่น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนต์ เพื่อเร่งผลิตบุคลากรไมซ์รองรับการเติบโตอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งปัจจุบันขาดแคลนอย่างหนัก เฉลี่ยสาขาละ 500-700 อัตราต่อปี

 

ในส่วนภาคเอกชน นางพรทิพย์ หิรัญเกตุ อุปนายกทิก้ากล่าว่า ประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมไมซ์อย่างมาก ทำให้ต้องจ้างบุคลากรจากอาเซียน เช่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเมียนม่าร์ เข้ามาจำนวนมาก ภาครัฐจึงต้องร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อเร่งพัฒนาบุคลากรให้เพียงพอกับความต้องการ นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับ 3 สมาคม เร่งสำรวจบุคลากรใหม่ 7 ตำแหน่ง เช่น ผู้ประสานงาน รับจัดงาน แม่บ้าน ฯลฯ เพื่อสางแผนพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด เนื่องจากในปัจจุบันผู้ที่ทำงานในอุตสาหรรมนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนจบหลักสูตรไมซ์โดยตรง

 

ในขณะที่ น.ส.นุช หอมรสสุคนธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล กล่าวว่า ปัจจุบันจีนเป็นตลาดหลักที่เดินทางมาด้วยธุรกิจไมซ์ในประเทศไทยสูงสุด เฉลี่ย 1 แสนคนต่อปี อินเดียรองลงมา เฉลี่ย 7-8 หมื่นคนต่อปี ซึ่งเลือกใช้สถานที่ในไทยมากที่สุดในอาเซียน โดยอินเดียมีความต้องการเดินทางมาไทยในรูปแบบกลุ่มใหญ่สุดเฉลี่ย 1,500 คน และมีความถี่ในการจัดงาน สำหรับคู่แข่งตลาดไมซ์ของไทยในอาเซียนคือสิงคโปร์และมาเลเซีย

ที่มาของข่าว http://dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก