ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี

วันที่ลงข่าว: 29/01/15

สมาคมบริหารทรัพย์สินร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เร่งยกมาตรฐานอาชีพบริหารอาคารรับการขยายธุรกิจเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นายนคร มุธุศรี ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคม ฯ ได้ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดทำมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารทรัพย์สินให้อยู่ในระดับสากล เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะทำให้บริษัทบริหารสินทรัพย์ในอาเซียนเข้ามาทำธุรกิจในไทยมากยิ่งขึ้น

“แนวโน้มธุรกิจอาคารจะขยายตัวมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามการเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ประกอบกับการเปิดเออีซีจะทำให้มีคู่แข่งจากต่างประเทศที่มีการบริหารที่เป็นมาตรฐานระดับสากลเข้ามา จึงต้องเร่งยกระดับวิชาชีพรองรับการเติบโตและการแข่งขันที่จะเกิดขึ้น” นายนคร กล่าว

สำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการช่วยผลักดันอาชีพในไทยให้มีมาตรฐานอาชีพที่จะเข้ามาช่วย ขณะที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะเข้ามาทำโครงงานวิจัยมาตรฐานวิชาชีพนักบริหารทรัพย์สิน

ขั้นตอนในการดำเนินงาน หลังจากยกร่างแล้วจะมีการทำประชาพิจารณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง นำมาปรับปรุงร่างมาตรฐานนั้น จากนั้นทำการประเมินและทดสอบในทางปฏิบัติก่อนนำมาใช้จริง

หลังจากมีการนำมาใช้ ผู้บริหารทรัพย์สินจะต้องมีการอบรม และสอบก่อนที่จะได้ประกาศนียบัตรในการประกอบวิชาชีพ โดยจะแบ่งวิชาชีพเป็น 3 ระดับ ตามคุณวุฒิและประสบการณ์ ได้แก่ ระดับวิสามัญ ระดับสามัญ และระดับวุฒิ หลังจากนั้น จะมีการตั้งสภาวิชาชีพเพื่อควบคุมตรวจสอบบุคคลในอาชีพนี้ต่อไป นายนคร กล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก