ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเสนอหลักสูตรวิชาชีพท่องเที่ยวตามมาตรฐานอาเซียนเป็นประเทศแรก

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงแรงงานเสนอหลักสูตรยกระดับ ๓๔ วิชาชีพท่องเที่ยว เพิ่มทักษะคนท่องเที่ยวรับตลาดอาเซียน เริ่มทดสอบในเดือนตุลาคมศกนี้

นายวิษณุ ปาณวร รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร) เปิดเผยว่า กรม ฯ ได้เร่งพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝึกแรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพ (เอ็มอาร์เอ) ด้านการท่องเที่ยวแก่บุคลากร ๖ กลุ่มอาชีพ ๓๒ ตำแหน่งงาน ของอาเซียนที่ได้จัดทำข้อตกลงกันไปแล้ว

หลักสูตรจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย

๑) หลักสูตรเตรียมความพร้อม จะเน้นร่วมกับภาคการศึกษาเพื่อให้บุคคลที่จบออกมาพร้อมรองรับประชาคมอาเซียน 

๒) หลักสูตรยกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะให้แก่แรงงานที่ทำงานอยู่ในธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนำเที่ยวอยู่แล้ว

๓) หลักสูตรเสริมทักษะ มุ่งเน้นฝึกทักษะให้แก่ผู้ประกอบการอิสระที่ต้องการทำงานด้านการท่องเที่ยวเป็นอาชีพเสริม 

หลักสูตรดังกล่าวมีระยะเวลาเรียน ๖๐ ชั่วโมง อ้างอิงการจัดทำตามมาตรฐานสมรรถนะของอาเซียน ๓ มาตรฐานคือ ๑) มาตรฐานสมรรถนะหลัก เช่น ความรู้ความสามารถในการบริการลูกค้าและทำงานกับเพื่อนร่วมงาน (๒) มาตรฐานสมรรถนะทั่วไป เช่น สามารถใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีทางธุรกิจทั่วไปได้ และ (๓) มาตรฐานสมรรถนะหน้าที่ เช่น ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่แต่ละตำแหน่งงาน

นอกจากนี้หลักสูตรยังครอบคลุม ๓๔ ตำแหน่งงานมากกว่าที่อาเซียนกำหนดไว้ ๒ ตำแหน่งในกลุ่มอาชีพบริหารธุรกิจนำเที่ยว คือ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโส และเจ้าหน้าที่บริหารงานอาวุโสแผนกขายและการตลาด เนื่องจากกรมประเมินว่าการจัดทำหลักสูตรให้แก่ ๒ วิชาชีพด้วย จะช่วยให้เกิดความครอบคลุมอย่างแท้จริง

นายวิษณุ กล่าวเพิ่มเติมว่า อาจผลักดันหลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรกลางพัฒนาบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวของอาเซียนได้ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านกลุ่มซีแอลเอ็มวียังไม่มีหลักสูตรรองรับ หากทั้ง ๔ ประเทศนำไปใช้ รวมกับไทยเป็น ๕ ประเทศ จะทำให้หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรสำคัญของภูมิภาค ทั้งนี้ คาดว่าจะประกาศใช้หลักสูตรนี้ในเดือนกันยายน และเริ่มทดสอบในเดือนตุลาคม ศกนี้

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก