ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชมเรียง
8161 จ.สมุทรปราการ จัดนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ ข่าวสมัครงาน 383
8162 “ขาเทียมพระราชทาน” ร่วมกันสร้าง ร่วมกันส่งรอยยิ้ม ข่าวประชาสัมพันธ์ 383
8163 รายงานพิเศษ : พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ข่าวประชาคมอาเซียน 383
8164 รมช.สาธารณสุขลงพื้นที่พัทลุง เปิดงาน สมัชชาสวัสดิการชุมชน คนเมืองลุงไม่ทอดทิ้งกัน พร้อมชื่นชมจังหวัดพัทลุง ที่สามารถจัดสวัสดิการชุมชนได้ครบ เป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ ข่าวประจำวัน 383
8165 เทศบาลนครสงขลา กำหนดรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการตามนโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ข่าวประชาสัมพันธ์ 383
8166 กฟน.จัดรถพลังงานไฟฟ้านำผู้พิการทางสายตาชมภาพยนตร์พิเศษ ข่าวประชาสัมพันธ์ 383
8167 กศน.จังหวัดตรัง จัดโครงการจัดการศึกษาอาชีพเพื่อการทำงานสำหรับคนพิการ ข่าวประจำวัน 384
8168 มูลนิธิขาเทียมพระราชทาน ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ออกหน่วยบริการจัดทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 132 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพระราชปัว จังหวัดน่าน ข่าวประจำวัน 384
8169 อบจ.ยะลา สร้างความสุขเด็กพิการ จัดงานรักนี้ให้หนู สู่เด็กพิเศษ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2558 ข่าวประจำวัน 384
8170 จังหวัดมุกดาหาร โดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดมุกดาหาร จัดกิจกรรมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ข่าวประจำวัน 384
8171 รัฐบาลเร่งพัฒนาคุณภาชีวิตคนพิการทุกมิติ พร้อมจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ให้แล้วเสร็จในปี 2558 รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ข่าวประจำวัน 384
8172 โรงพยาบาลสุรินทร์ ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมจัดให้บริการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่แก่ผู้พิการขาขาด ข่าวประจำวัน 384
8173 บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าวจำกัด มอบทุนช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ในการยังชีพรายละ17,000 บาท ในพื้นที่จังหวัดน่าน พะเยา อุตรดิตถ์ ข่าวประจำวัน 384
8174 สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการถอดบทเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพเด็ก เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน ให้รู้จักบทบาทหน้าที่ และช่วยเหลือตนเองในการทำกิจวัตรประจำวันได้ ข่าวประจำวัน 384
8175 ทอท.เร่งพัฒนาการบริการผู้โดยสารในท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง ข่าวประจำวัน 384
8176 สนง.พมจ.ตรัง จัดทำโครงการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ : กิจกรรมการให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพคนพิการ ข่าวประจำวัน 385
8177 จ.สุรินทร์ เชิญร่วมบริจาคสมทบทุนงาน “วันรวมใจประชา เมตตาปัญญาอ่อน” เพื่อหารายได้ ขยายบริการให้ผู้พิการทางสติปัญญา ข่าวประชาสัมพันธ์ 385
8178 ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 385
8179 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอต่อ คสช. ขออนุมัติปรับเพิ่มเบี้ยความพิการ หากไม่กระทบต่องบประมาณปี 2558 ข่าวประจำวัน 385
8180 ทหารนาวิกโยธินตราดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติให้กับเด็กพิการของศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดตราด ข่าวประจำวัน 385

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก