ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงาน AEC และผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามยุทธศาสตร์ “รู้ รับ รุก” ยกระดับความสัมพันธ์พัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองใน 5 ประเทศ

วันที่ลงข่าว: 29/11/17

          ที่โรงแรมแกรนด์รอยัลพลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงาน AEC และผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รู้ รับ รกุของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้า การลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อถ่ายทอดต่อให้กับผู้ประสานงาน ACE และผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ประสานงาน AEC และผู้ประกอบการในจังหวัดฉะเชิงเทรากว่า 150 คน

          นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า จังหวัดฉะเชิงเทรา มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นจุดศูนย์กลางกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางเชื่อมโยงกับเส้นทางจังหวัดที่สำคัญ ระหว่างจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดชลบุรี จึงได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมาอย่างเป็นขั้นตอนและมีแนวทางการเตรียมความพร้อมที่ชัดเจน โดยได้นำเป้าหมายการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ในการพัฒนาจังหวัด ในช่วงปี 2558 – 2561 คือ “ศูนย์กลางแห่งบูรพาวิถีสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฐานอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมโดดเด่น เป็นเลิศสินค้าเกษตรปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมได้มาตรฐาน สังคมเป็นสุข” นอกจากนี้ เพื่อให้การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดผลในทางปฏิบัติ และมีแนวทางการดำเนินการที่ชัดเจน จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการเตรียมความพร้อมของจังหวัดขึ้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ “รู้ รับ รุก” ของจังหวัดฉะเชิงเทรา

          โครงการนี้ เป็นโครงการที่ดำเนินการยกระดับความสัมพันธ์ พัฒนาเป็นเมืองคู่แฝดด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และวัฒนธรรม กับเมืองใน 5 ประเทศ ตามเส้นทาง SEC ได้แก่

1) นครเกิ่นเทอ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

2) นครจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

3) เมืองเมาะละแหม่ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

4) นครเจียหยาง สาธารณรัฐประชาชนจีน

5)จังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา และการเตรียมความพร้อมในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นในอาเซียน

          ผลความสำเร็จจากการดำเนินงานในปี 2555 – 2560 ของจังหวัดฉะเชิงเทราและเมืองเป้าหมาย ได้สร้างสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชนของทั้งสองฝ่าย ในการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมรวมถึงความร่วมมือด้านต่างๆโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันที่จะลงนามสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะเมืองพี่เมืองน้อง เมืองคู่แฝด หรือความสัมพันธ์อื่นๆในลักษณะเดียวกัน และภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายได้มีการเจรจาหารือถึงการร่วมลงทุน หรือการเปิดช่องทางการค้าใหม่ๆ รวมถึงการร่วมมือกันในการขยายตลาดการค้า การลงทุนของทั้งสองฝ่ายไปยังเมืองใกล้เคียง นอกจากนี้สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ฉะเชิงเทรา ยังได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาลลาวในการนำเข้าโค้วต้าถั่วเหลืองอีกด้วย

ที่มาของข่าว สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก