ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าวเรียง ประเภทข่าว จำนวนผู้เข้าชม
8081 เทศบาลนครสงขลา ขอผู้ที่สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดเพลง สัญลักษณ์ มาสคอต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 ข่าวประชาสัมพันธ์ 340
8082 เทศบาลนครสงขลา ขอเชิญร่วมโครงการเทศบาลนครสงขลาพบประชาชนและสงขลารักสุขภาพ ประจำปี 2559 "ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ สวัสดิการสังคมพัฒนา การสังคมสงเคราะห์ก้าวหน้า สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ข่าวประจำวัน 248
8083 เทศบาลนครสงขลา รับลงทะเบียนและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการประจำปี (รายใหม่) ข่าวประจำวัน 220
8084 เทศบาลนครสงขลา เตรียมจัดโครงการเทศบาลนครสงขลาพบประชาชน และสงขลารักษ์สุขภาพ ประจำปี 2561 ข่าวประจำวัน 104
8085 เทศบาลนครหาดใหญ่ ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ศูนย์ “ดูแลด้วยใจ ไปถึงบ้าน” ข่าวประชาสัมพันธ์ 374
8086 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโครงการเทศบาลพบประชาชน เยี่ยมบ้าน...แลเมือง ประจำปี 2561 ข่าวประจำวัน 81
8087 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เตรียมเปิด "โรงเรียนผู้สูงอายุ" เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ให้มีความสุขครอบคลุม 5 มิติ สุขสบาย , สุขสนุก , สุขสว่าง , สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบาย "มหานครแห่งความสุข" ข่าวประจำวัน 145
8088 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา เปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ข่าวประจำวัน 113
8089 เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับรางวัลการบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 จากสำนักงาน ก.พ.ร. ข่าวประจำวัน 215
8090 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ข่าวประจำวัน 34
8091 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนคนพิการที่ยังไม่เคยลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการมาก่อน และมีชื่อในทะเบียนบ้านในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ข่าวประจำวัน 216
8092 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข่าวประชาสัมพันธ์ 492
8093 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปี 2559 ข่าวประจำวัน 277
8094 เทศบาลนครหาดใหญ่ เปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ มุ่งให้ผู้พิการใช้สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการในด้านต่างๆ ได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม ข่าวประจำวัน 202
8095 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งการจัดจำหน่าย และการร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ข่าวประชาสัมพันธ์ 371
8096 เทศบาลนครหาดใหญ่ แจ้งการจัดจำหน่าย และการร่วมกันติด “ดอกแก้วกัลยา” ข่าวประจำวัน 259
8097 เทศบาลนครหาดใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน ตามนโยบายของรัฐบาล ข่าวประชาคมอาเซียน 339
8098 เทศบาลนครอุบลราชธานี จะดำเนินการเปิดรับคำขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี ข่าวประจำวัน 451
8099 เทศบาลนครอุบลราชธานี เปิดรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ข่าวประจำวัน 212
8100 เทศบาลนครเชียงราย จับมือ ไจก้า เตรียมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนแห่งใหม่ “คีรีชัย ยามะ” ข่าวประจำวัน 195

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก