ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
101 ประวัติศาสตร์ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 613
102 พระพุทธศาสนา ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 604
103 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 1,867
104 ประวัติศาสตร์ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 714
105 พระพุทธศาสนา ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 650
106 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,271
107 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 578
108 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,693
109 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 658
110 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 836
111 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,296
112 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,367
113 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,360
114 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,095
115 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,668
116 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,541
117 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 727
118 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 675
119 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 659
120 Projects: Play & Learn Student's Book 1 ป. 1 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 1,559

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก