ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
101 ประวัติศาสตร์ ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 694
102 พระพุทธศาสนา ป. 2 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 714
103 หน้าที่พลเมืองฯ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 2,062
104 ประวัติศาสตร์ ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 782
105 พระพุทธศาสนา ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 765
106 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,361
107 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 643
108 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,801
109 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 734
110 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 908
111 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,430
112 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,488
113 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,578
114 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,332
115 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,915
116 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,797
117 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 870
118 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 779
119 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 749
120 Projects: Play & Learn Student's Book 1 ป. 1 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 1,699

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก