ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
101 พระพุทธศาสนา ป. 3 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ช่วงชั้น 1 2544 565
102 แบบเรียนภาษาไทย แบบเรียนเร็วใหม่ เล่ม 1 ชั้น ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,209
103 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 539
104 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,643
105 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 611
106 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 790
107 ภาษาพาที ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 1,220
108 วรรณคดีลำนำ ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,303
109 ทักษะภาษา ป. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,244
110 ภาษาพาที ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,984
111 วรรณคดีลำนำ ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 2,519
112 ทักษะภาษา ป. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 3,409
113 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 670
114 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 625
115 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 621
116 Projects: Play & Learn Student's Book 1 ป. 1 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 1,475
117 แบบฝึกหัด Projects: Play & Learn Activity Book 1 ป. 1 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 886
118 Projects: Play & Learn Student’s Book 2 ป. 2 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 965
119 แบบฝึกหัด Projects: Play & Learn Activity Book 2 ป. 2 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 1,849
120 Projects: Play & Learn Student’s Book 3 ป. 3 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 576

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก