หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 713
22 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,087
23 วรรณคดีลำนำ ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 3,302
24 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 560
25 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 871
26 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 560
27 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 784
28 ทักษะภาษา ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,587
29 ภาษาพาที ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,970
30 วรรณคดีลำนำ ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,954
31 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,634
32 วรรณคดีลำนำ ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 4,664
33 ทักษะภาษา ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,899
34 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 910
35 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 567
36 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 543
37 สารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 675
38 วิวิธภาษา ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,733
39 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,960
40 วิวิธภาษา ม. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,514

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก