หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
21 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 1 2544 668
22 ภาษาพาที ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,007
23 วรรณคดีลำนำ ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 3,205
24 ภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 530
25 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 1 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 823
26 ภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 527
27 แบบฝึกหัดภาษาไทย เล่ม 2 ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 750
28 ทักษะภาษา ป. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,489
29 ภาษาพาที ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,826
30 วรรณคดีลำนำ ป. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,817
31 ภาษาพาที ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 1,527
32 วรรณคดีลำนำ ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 4,506
33 ทักษะภาษา ป. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 2,810
34 วรรณกรรมปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 840
35 แบบฝึกหัดทักษะปฏิสัมพันธ์ ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 527
36 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 2 2544 510
37 สารัตถะทักษสัมพันธ์ เล่ม 1 ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 635
38 วิวิธภาษา ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,636
39 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,814
40 วิวิธภาษา ม. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 1,435

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก