หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
61 วิถีแห่งน้ำธารชีวิตแห่งโลก วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 503
62 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 496
63 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 495
64 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 491
65 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 485
66 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 483
67 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 483
68 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 481
69 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 469
70 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 461
71 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 452
72 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 448
73 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 447
74 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 440
75 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 439
76 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 437
77 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 435
78 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 430
79 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 423
80 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 422

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก