หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
61 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 567
62 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 567
63 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 566
64 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 546
65 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 543
66 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 538
67 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 537
68 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 536
69 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 532
70 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 530
71 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 526
72 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 519
73 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 518
74 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 516
75 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 502
76 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 497
77 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 493
78 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 486
79 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 486
80 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 485

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก