หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียงจากน้อยไปมาก
61 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 542
62 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 538
63 นิทานทองอิน ชุดที่ 2 วรรณกรรม/วรรณคดี 530
64 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 525
65 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 518
66 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 517
67 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 513
68 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 511
69 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 508
70 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 504
71 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 493
72 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 492
73 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 491
74 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 489
75 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 479
76 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 465
77 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 464
78 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 463
79 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 460
80 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 460

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก