หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระประชาคมอาเซียน

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
1 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 663
2 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 567
3 มองหน้าแลหลัง วิกฤตความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ประชาคมอาเซียน 595
4 การศึกษา : การสร้างประชาคมอาเซียน 2558 ประชาคมอาเซียน 620
5 เอเชียตะวันออกเฉียงใต้:นโยบายต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ประชาคมอาเซียน 750
6 ประชาธิปไตยกับประชาสังคมกัมพูชา ประชาคมอาเซียน 618
7 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 567
8 แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน ประชาคมอาเซียน 634
9 สิงคโปร์ภายใต้สามผู้นำ ประชาคมอาเซียน 641
10 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 546
11 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 502
12 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 2 ประชาคมอาเซียน 451
13 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 516
14 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 482
15 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 475
16 ท่องไปในเส้นทางราชมรรคา เที่ยวตามหาอัปสรานางฟ้าขอม ประชาคมอาเซียน 685
17 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม2 ประชาคมอาเซียน 457
18 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม3 ประชาคมอาเซียน 463
19 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 484
20 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 526

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก