หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 กริช ธรรมะ/ศาสนา 680
22 กลับบ้าน โจน จันใด ส่งเสริมการอ่าน 18
23 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 568
24 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 510
25 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 779
26 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 693
27 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 613
28 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 500
29 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 469
30 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 296
31 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 153
32 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 403
33 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 798
34 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 467
35 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 388
36 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 389
37 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 449
38 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 465
39 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 313
40 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 627

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก