หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 กริช ธรรมะ/ศาสนา 614
22 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 509
23 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 462
24 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 709
25 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 630
26 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 563
27 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 447
28 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 428
29 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 244
30 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 78
31 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 347
32 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 740
33 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 414
34 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 341
35 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 338
36 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 384
37 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 411
38 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 249
39 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 572
40 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 395

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก