หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 458
22 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 420
23 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 656
24 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 555
25 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 517
26 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 402
27 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 387
28 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 192
29 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 301
30 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 683
31 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 359
32 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 303
33 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 297
34 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 332
35 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 343
36 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 180
37 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 518
38 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 352
39 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 656
40 ครูอารี ส่งเสริมการอ่าน 507

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก