หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชม
21 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 482
22 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 441
23 การบูชาคนที่ควรบูชา ส่งเสริมการอ่าน 675
24 การพัฒนาเศรษฐกิจและการเมืองมาเลเซีย ประชาคมอาเซียน 587
25 การสร้างสรรค์ ประชาธิปไตย ส่งเสริมการอ่าน 535
26 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 414
27 การเป็นประชาคมอาเซียนจะเริ่มต้นเมื่อใด ในปี 2558 ประชาคมอาเซียน 406
28 กิเลส ธรรมะ/ศาสนา 212
29 ขนมแม่เอ๊ย ส่งเสริมการอ่าน 39
30 ขบวนการกิ่งก่องแก้ว วรรณกรรม/วรรณคดี 321
31 ขยะสีขาว วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 711
32 ข้อควรและไม่ควรปฏิบัติในประเทศสมาชิกอาเซียน ประชาคมอาเซียน 379
33 ข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัตินักวิชาชีพของอาเซียน ประชาคมอาเซียน 318
34 คณะกรรมการอาเซียนแห่งชาติคืออะไร มีอํานาจหน้าที่ใด ประชาคมอาเซียน 308
35 คติชาวบ้าน อำเภอสทิงพระ อำเภอระโนด ส่งเสริมการอ่าน 345
36 คนทรงเจ้า วรรณกรรม/วรรณคดี 368
37 คนอยู่วัด ส่งเสริมการอ่าน 209
38 คนเลี้ยงม้า วรรณกรรม/วรรณคดี 537
39 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมอาเซียน 365
40 ครูจินดา ธรรมะ/ศาสนา 681

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก