ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
181 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมื่องกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 055-722-500*1216 055-706-517
182 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 043-602-055 043-602-055
183 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511-174 073-513-886
184 มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-311-885-7*7309 074-443-956
185 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.รามวิธี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000 074-312596
186 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ม.5 ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 037-482015
187 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 174 ถ.ดรุณสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-224973
188 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กองพัฒนานักศึกษา 034-633-229 034-633-229

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก