ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

การให้บริการสื่อ

 

หน่วยงานที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ คือ
1. ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา (รวม13 แห่ง) /ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (รวม 74 แห่ง)
เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการด้านสื่อการศึกษาแก่คนพิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการภายในจังหวัดนั้นๆ
2. สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดและศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (รวมกว่า 200 แห่ง)
สำหรับผู้พิการหรือหน่วยงานที่ไม่สะดวกต่อการขอรับบริการสื่อที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต/ประจำจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักศึกษานอกโรงเรียนที่เป็นคนพิการ ผู้พิการทั่วไป และหน่วยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ สามารถติดต่อขอรับบริการสื่อได้ที่สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด รวมทั้งศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ
3. ห้องสมุดประชาชน (รวมเกือบ 200 แห่ง)
ภายในห้องสมุดประชาชนจังหวัดทุกแห่ง ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" ทุกแห่ง และห้องสมุดประชาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ ได้จัดมุมสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อบริการแก่ผู้สนใจ โดยห้องสมุดบางแห่ง ยังให้บริการยืมและบริการสำเนาเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาด้วย
4. ส่วนจัดการทรัพยากร ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา
บุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะขอบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการเป็นส่วนบุคคล สามารถติดต่อขอบริการสำเนาสื่อได้ที่ส่วนจัดการทรัพยากร ซึ่งตั้งอยู่ที่อาคารศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 114, 115, 117) โดยผู้ขอบริการจะต้องเสียค่าบริการสำเนา
 
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หรือประสบปัญหาในการขอรับบริการสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ โปรดติดต่อส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา (เฉพาะในเวลาราชการ) โทร. 0 2354 5730-40 ต่อ 525, 545 หรือส่งข้อปัญหามาที่อีเมล์  braille.cet@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/braille.cet
 

 

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก