ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานกระจายสื่อ

คนพิการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น ครู ผู้ปกครอง เป็นต้น สามารถติดต่อขอบริการด้านสื่อรูปแบบต่างๆ ที่ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาผลิตและเผยแพร่ได้ที่หน่วยงานบริการสื่อ ใกล้บ้านท่านในแต่ละจังหวัด ดังนี้
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษเขต (13 เขต )
  • ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด (63 แห่ง)
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร
  • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด (75 แห่ง) และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ
  • ห้องสมุดประชาชนจังหวัด ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี" และห้องสมุดประชาชนอำเภอที่ตั้งในอำเภอที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนสำหรับคนพิการ(รายชื่อ กศน. อำเภอที่จัดการศึกษาสำหรับคนพิการ) และหน่วยงานอื่นที่ให้บริการสื่อแก่คนพิการ
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก