ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์ ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
161 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ (เดิม) ถนนพิทักษ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 044-613606 044-613606
162 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดน่าน ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 3 หมู่ 11 ถนนน่าน-พะเยา ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน 55000 054-775875 054-775690
163 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 28/1 ถนนประชาสงเคราะห์ ตำบลบางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-513515 073-513738
164 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด รร.โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 0 2571 4194 0 2571 4194
165 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 62 หมู่ 6 ตำบลนครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 056-255500 056-255925 056-255507
166 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนครพนม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม (เดิม) ถนนอภิบาลบัญชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 042-516289 042-516290
167 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตาก ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 203 หมู่ 7 ถนนเจดีย์ยุทธหัตถี ต.ป่ามะม่วง อ.เมือง จ.ตาก 63000 055-512824 055-512824
168 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยภูมิ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 9 หมู่ 6 ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 044-81332 044-813311
169 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 316 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 056-405622 056-405622
170 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 58/22 ถนนสุขุมวิท หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-453263, 039-453369 039-453263, 039-453369
171 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 184 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-714257 055-713673
172 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 043-891149 043-891405
173 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม) 8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-521492 034-521492
174 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 075-611970 075-611905
175 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 0 4377 7432 0 4377 7432
176 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02-585-7682 02-587-4350
177 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 02-470-8107 02-470-8114 02-427-0151
178 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045-353-122 045-353-223
179 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-504-7629-7 02-503-3784
180 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กองพัฒนานักศึกษา เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2942-6900-99 ต่อ 1110 02-541-6712 02-942-6900-99*1309 02-541-6712

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก