ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หน่วยงานที่ให้บริการแก่คนพิการ

ลำดับ ชื่อ/เว็ปลิงค์เรียง ประเภท ที่อยู่ โทรศัพท์ โทรสาร
1 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี กองพัฒนานักศึกษา 034-633-229 034-633-229
2 สำนักงาน กศน.จังหวัดขอนแก่น สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด 174 ถ.ดรุณสำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 043-224973
3 สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ม.5 ถ.สุวรรณศร-เขาใหญ่ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25230 037-482015
4 สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา สำนักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด ถ.รามวิธี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000 074-312596
5 มหาวิทยาลัยทักษิณ กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ กลุ่มภารกิจบริการและสวัสดิการนิสิต ฝ่ายกิจการนิสิตวิทยาเขตสงขลา มหาวิทยาลัยทักษิณ 140 ถนนกาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 074-311-885-7*7309 074-443-956
6 มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เลขที่ 99 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 073-511-174 073-513-886
7 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ ฝ่ายกิจการนักศึกษา เลขที่ 13 หมู่ 14 ต.สงเปลือย อ.นามน จ.กาฬสินธุ์ 46230 043-602-055 043-602-055
8 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมื่องกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร 62000 055-722-500*1216 055-706-517
9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กองพัฒนานักศึกษา เลขที่ 39/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 0-2942-6900-99 ต่อ 1110 02-541-6712 02-942-6900-99*1309 02-541-6712
10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 02-504-7629-7 02-503-3784
11 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190 045-353-122 045-353-223
12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 02-470-8107 02-470-8114 02-427-0151
13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยที่ให้บริการแก่คนพิการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สำนักงานอธิการบดี 1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 02-585-7682 02-587-4350
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัดมหาสารคาม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด ถนนมหาสารคาม - วาปีปทุม ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 0 4377 7432 0 4377 7432
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกระบี่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด เลขที่ 264 หมู่ที่ 7 ถนนท่าเรือ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81000 075-611970 075-611905
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี (เดิม) 8/4 ถนนแสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 034-521492 034-521492
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 400 หมู่ที่ 1 ถนนถีนานนท์ ต.ยางตลาด อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ 46120 043-891149 043-891405
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกำแพงเพชร ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 184 ถ.ปิ่นดำริห์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-714257 055-713673
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 58/22 ถนนสุขุมวิท หมู่ 7 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 039-453263, 039-453369 039-453263, 039-453369
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัด 316 หมู่ 6 ถนนชัยนาท-สิงห์บุรี ตำบลชัยนาท อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000 056-405622 056-405622

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก