ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
121 เสนอรัฐจัดส่งครูภาษาจีนให้โรงเรียน 496
122 เสนอพัฒนาการศึกษาชายแดนใต้สอดคล้องวิถีชาวมุสลิมเน้นภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน 333
123 เสนอคนไทยรู้จักเพื่อนบ้านอาเซียนผ่านวรรณกรรม 418
124 เวียดนามเตรียมส่งผู้หญิงเข้าเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจของไทยปีหน้าเชื่อมโยงอาเซียน 556
125 เวียดนามคว้าแชมป์ประกวดแสตมป์เออีซี 329
126 เวียดนาม เร่งเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ในฐานะประธานอาเซียน 99
127 เลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ประกาศว่าภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติ 246
128 เลขาธิการอังค์ถัดแนะไทยปรับตัว ๑๐ ข้อรับเออีซี 377
129 เลขาธิการสหประชาชาติ ชื่นชมไทยที่ยุติการถ่ายทอดเอชไอวีจากแม่สู่ลูกสำเร็จ และเป็น 4 ประเทศแรกของโลก ที่จะทำให้เด็กเกิดใหม่ปลอดจากการติดเชื้อเอชไอวี 286
130 เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 183
131 เลขา กอศ.เปิดเผย ไทยเตรียมเป็นฮับด้านการศึกษาอาชีวศึกษาอาเซียน มั่นใจ เลขา กอศ.คนใหม่สานต่องานอาชีวศึกษาได้เป็นอย่างดี 310
132 เร่งเพิ่มสามัญวิศวกรไทยรับงานอาเซียนได้สิ้นปี ๒๕๕๖ 386
133 เร่งออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปนิก 373
134 เร่งสร้างคนเก่งอีคอมเมิร์ซพร้อมแข่งขันเออีซี 339
135 เร่งรัฐหาครูภาษาอาเซียน 388
136 เร่งยุทธศาสตร์แรงงานรับเปิดเคลื่อนย้ายเสรีอาเซียน 394
137 เร่งยุทธศาสตร์รัฐร่วมเอกชนสร้างคนคุณภาพตรงตลาดแรงงาน 369
138 เร่งภาคการศึกษาสร้างบุคลากรท่องเที่ยวอาเซียนขาดแคลนสูง 383
139 เร่งพัฒนาครูภาษาอังกฤษรับอาเซียน 569
140 เร่งครูภาษาอังกฤษเพิ่มทักษะรับมาตรฐานครูอาเซียน 414

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก