ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน - เปิด “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน” ครั้งที่ 2 ระหว่าง 29 เม.ย.-3 พ.ค.นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาจาก 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน เข้าร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่และทันสมัยที่สุดในภูมิภาค สมัครตั้งแต่วันนี้-29 มี.ค. 56 จำนวนจำกัด

ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิ สุจิตจร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เผยว่า สถาบันได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยามขึ้นเป็นประจำทุกปี และสถาบันฯ ยังประสบความสำเร็จในการจัด ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 1 เมื่อปี 2555 ที่ผ่านมา สำหรับปี 2556 นี้ ทางสถาบันยังคงเดินหน้าขยายฐานการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนกับกลุ่มประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

สถาบันจึงกำหนดจัดโครงการ “ค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 2 (The 2nd ASEAN Synchrotron Science Camp)” ขึ้นระหว่างวันที่ 29 เม.ย.-3 พ.ค. 56 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม อาคาร สิรินธรวิชโชทัย สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) อ.เมือง จ.นครราชสีมา เป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนได้เข้าร่วมกิจกรรม

“เพื่อส่งเสริมให้ นิสิต นักศึกษา เข้าใจถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนต่อความเจริญก้าวหน้าของภูมิภาคอาเซียน เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์แสงซินโครตรอนในอนาคตตลอดจนเพิ่มจำนวนนักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยทางด้านเทคโนโลยีซินโครตรอนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ผ่านความร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา” ศ.น.ท.ดร.สราวุฒิระบุ

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการแสงสยามของสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จ.นครราชสีมา เป็นที่ตั้งของเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนแห่งเดียวของประเทศไทย และใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และห้องปฏิบัติการแสงสยามยังเป็นศูนย์กลางในภูมิภาคอาเซียน

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนครั้งที่ 2 ต้องเป็นนิสิต-นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นักศึกษาระดับปริญญาโท หรือนักศึกษาระดับปริญญาเอกชั้นปีที่ 1 (ในปีการศึกษา 2556) ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และวิศวกรรมศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่

ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้-29 มี.ค. 56 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นหรือสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.slri.or.th หรือ 044-217-040 ต่อ 1601-1605 รับจำนวนจำกัด 60 คนเท่านั้น

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 6 มีนาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก