ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยปรับอาชีวศึกษาเพิ่มปริญญาตรีสายอาชีพเน้นภาคปฏิบัติรับเออีซี

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

อาชีวศึกษาของไทยกำลังจะเปลี่ยนภาพลักษณ์โดยยกระดับการเรียนสายวิชาชีพให้สูงขึ้น เพื่อผลิตบุคลากรให้ตรงกับความต้องการของตลาด และเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กล่าวถึงยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่า เบื้องต้นวางแผนเพิ่มขีดความสามารถด้าน การแข่งขันให้กับเด็กที่เรียนในระดับอาชีวศึกษา โดยแบ่งเด็กออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพ

กลุ่มแรกคือกลุ่มเด็กพิเศษที่มีศักยภาพพอที่จะออกไปแข่งขันในต่างประเทศได้ จะให้เรียนหลักสูตรอินเตอร์ที่สอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยเริ่มในปีนี้ 2556 นี้ ซึ่งขณะนี้เปิดสอนแล้ว 32 แห่ง ใน 28 จังหวัด และตั้งเป้าให้ครบ 150 แห่งในปีนี้ ขณะเดียวกันจะเตรียมความพร้อมให้เด็กกลุ่มทั่วไป เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเวียนใน 3 ด้านที่ยังอ่อนอยู่ ได้แก่ ทักษะภาเพื่ออาชีพ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอซีที) เพื่องานอาชีพ และทักษะในการทำงานกับคนต่างวัฒนธรรม

นอกจากนี้จะเปิดหลักสูตรปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษาในเดือนมีนาคม ศกนี้ โดยจะเริ่มในสถาบันอาชีวศึกษาที่มีความพร้อม ที่มีการประสานงานกับสถานประกอบการเอกชนส่งนักศึกษาเข้าไปฝึกงานด้วย ในเบื้องต้นจะเปิด 28 สาขาก่อน เช่น ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนยานยนต์ ท่องเที่ยว ฯลฯ โดยจะเปิดรับนักศึกษาสาขาละ 30 คนต่อห้องเรียน

“ถ้าอาชีวปริญญาตรีสายปฏิบัติสำเร็จ จะทำให้ไทยเป็นผู้นำในภูมิภาคอาเซียน เพราะแม้สิงคโปร์เปิดสอนปริญญาตรีในสถาบันอาชีวศึกษา ก็ยังเป็นการเรียนทฤษฎี ไม่ได้เน้นปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้แรงงานต่างชาติที่จะเข้ามาแย่งงานในเมืองไทยน้อยลงและหลังจากเดือนมีนาคมเป็นต้นไป อาชีวศึกษาจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวสู่การเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายชัยพฤกษ์กล่าว

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ 3 มีนาคม 2556
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก