ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
61 ไทยต้นแบบการแก้ความยากจนในอาเซียน 840
62 ไทยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการศึกษาในอาเซียน 387
63 ไทยตั้งเป้าพัฒนาสมรรถนะคนท่องเที่ยว ๒ หมื่นคนเข้ามาตรฐานอาเซียน 401
64 ไทยตั้งศูนย์ฝึกอบรมสหกรณ์อาเซียน 429
65 ไทยช่วยพัฒนาแรงงานลาวรองรับธุรกิจเออีซี 321
66 ไทยช่วยพัฒนาอาชีวะ CLMV 348
67 ไทยช่วยฝึกหมอเพื่อนบ้านอาเซียน 370
68 ไทยจับมืออินโดนีเซียจัดสมรรถนะวิชาชีพสปาอาเซียน 1,704
69 ไทยจับมือกลุ่มประเทศอาเซียนจัดงานเทศกาลภาพยนตร์อาเซียนแห่งกรุงเทพฯ ครั้งที่ 5 ฉลองปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียนคัดเลือกสุดยอดภาพยนตร์อาเซียน และประเทศคู่เจรจาจัดฉายให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 3-8 ก.ค.นี้ 150
70 ไทยจัดประเมินคุณภาพการศึกษาอาเซียนรองรับการขยายแรงงานของบัณฑิตเออีซี 352
71 ไทยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานอาชีพอาเซียน 399
72 ไทยจัดประชุมวิชาการนานาชาติแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียนสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 255
73 ไทยจัดทำยุทธศาสตร์แรงงานชาติรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 373
74 ไทยจัดทำมาตรฐานและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาไอทีเสร็จก่อนเข้าสู่เออีซี 413
75 ไทยจัดงบประมาณเตรียมพร้อมรับอาเซียนในด้านการศึกษามากที่สุด 318
76 ไทยคู่ฟ้า ตอน การพัฒนาและยกระดับภาษาอังกฤษแก่กำลังคนด้านอาชีวะและแรงงานไทย 354
77 ไทย-พม่า ร่วมมือการศึกษา 362
78 ไทย-จีน ตั้งสถาบันอาชีวะเรียนโลจิสติกส์ 334
79 ไทย-กัมพูชา ปลูกป่าอาเซียนเชื่อมความสัมพันธ์ 2 ประเทศ 168
80 ไทย และฟิลิปินส์ร่วมมือแลกเปลี่ยนครู 424

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก