ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

กระทรวงศึกษาธิการให้โรงเรียนและวิทยาลัยอาชีวศึกษา เปิดภาคเรียน ๑๖ พฤษภาคม ตามเดิม เพราะสอดคล้องสังคมไทย

กระทรวงศึกษาธิการแจ้งผลการประชุมพิจารณาเรื่องกำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนที่เหมาะสมของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและอาชีวศึกษา โดยมีมติให้โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ใช้กำหนดเปิด-ปิดภาคเรียนตามเดิม โดยเปิดภาคเรียนที่ ๑ วันที่ ๑๖ พ.ค. – ๑๑ ต.ค. และเปิดภาคเรียนที่ ๒ วันที่ ๑ พ.ย. – ๑ เมย.ของทุกปี เพราะมีข้อดีมากกว่า

การเปิด-ปิดภาคเรียนเดิมมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม ประเพณี ฤดูกาลของไทยมากกว่า นักเรียนไม่ต้องประสบปัญหาน้ำท่วมในเดือนตุลาคม และสอดคล้องกับสภาพตลาดแรงงานในประเทศเพราะความต้องการแรงงานในประเทศจะขึ้นสูงมากในช่วงเดือน มีค.-พ.ค.ของทุกปี นักเรียนโดยเฉพาะนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาสำเร็จการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน จะสอดคล้องกับตลาดแรงงานมากกว่า

ก่อนหน้านี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้สำรวจความเห็นจากนักเรียน ผู้ปกครอง ครู ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และภาคเอกชน รวมจำนวน ๑๕,๖๙๖ คนพบว่าร้อยละ ๕๔.๕๔ เห็นด้วยที่ให้เปิดภาคเรียนอย่างเดิมในวันที่ ๑๖ พ.ค. ร้อยละ ๒๗.๔๔ เห็นด้วยให้เลื่อนเปิดภาคเรียนตามมหาวิทยาลัยในเดือนสิงหาคม และร้อยละ ๑๘.๐๒ เห็นด้วยให้เปิดภาคเรียนในวันที่ ๑๐ มิถุนายนตามสถาบันการศึกษาอื่น ๆในอาเซียน

 

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก