ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
21 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม 338
22 ไทยเร่งพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการศึกษาและฝึกอบรมรับเออีซี 317
23 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี 296
24 ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน 320
25 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน 266
26 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 10 ประเทศอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ 137
27 ไทยเปิดเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ผลักดันอาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะ 10 ปี 83
28 ไทยเปิดหลากหลายโครงการมุ่งสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน 432
29 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ 335
30 ไทยเปิดประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ ระดมนักดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และระดับโลก ใช้ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ 292
31 ไทยเน้นเตรียมทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชากรอาเซียน 314
32 ไทยเตรียมเพิ่มการผลิตบุคลากรซ่อมอากาศยานรับเออีซี 374
33 ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม นี้ เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ภูมิภาค 249
34 ไทยเตรียมเป็นศูนย์กลางอาชีวะอาเซียน 340
35 ไทยเตรียมเด็กต่างด้าวเข้าระบบการศึกษา 444
36 ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 176
37 ไทยเตรียมหารือการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 161
38 ไทยเตรียมหยิบยกปัญหาขยะทะเลร่วมหารือกับประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้า 109
39 ไทยเตรียมส่งออกนักบินรับความเติบโตของธุรกิจการบินอาเซียน 519
40 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน 276

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก