ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าวประชาคมอาเซียน

หัวข้อข่าวเรียงจากน้อยไปมาก เข้าชม
21 ไทยเร่งสถาบันการศึกษาผลิตคนมุ่งสู่ศูนย์กลางการศึกษาสาขาการจัดประชุม 314
22 ไทยเร่งพัฒนาทักษะแรงงานทั้งการศึกษาและฝึกอบรมรับเออีซี 291
23 ไทยเร่งจัดทำมาตรฐานนักบริหารอาคารรองรับธุรกิจจากเออีซี 275
24 ไทยเป็นเจ้าภาพแคมป์วิทย์เอเชียมีนักวิทย์รางวัลโนเบลร่วมงาน 295
25 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเครือข่ายความปลอดภัยชีวภาพอาเซียน 238
26 ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุม 10 ประเทศอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 39 สมัยพิเศษ 115
27 ไทยเปิดเวทีการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 37 ผลักดันอาเซียนบรรลุเป้าหมายด้านพลังงานที่กำหนดไว้ตามแผนปฏิบัติการด้านพลังงานอาเซียนระยะ 10 ปี 50
28 ไทยเปิดหลากหลายโครงการมุ่งสู่ศูนย์กลางวัฒนธรรมอาเซียน 404
29 ไทยเปิดภาคเรียนศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนเดิมในปี ๒๕๕๗ 312
30 ไทยเปิดประชุมวิชาการดนตรีนานาชาติ ระดมนักดนตรีจากประเทศสมาชิกอาเซียน และระดับโลก ใช้ดนตรีพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความเข้าใจระหว่างประเทศ 272
31 ไทยเน้นเตรียมทรัพยากรมนุษย์และแรงงานฝีมือสู่การเป็นประชากรอาเซียน 292
32 ไทยเตรียมเพิ่มการผลิตบุคลากรซ่อมอากาศยานรับเออีซี 351
33 ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน – สหภาพยุโรป ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม นี้ เพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างทั้ง 2 ภูมิภาค 222
34 ไทยเตรียมเป็นศูนย์กลางอาชีวะอาเซียน 317
35 ไทยเตรียมเด็กต่างด้าวเข้าระบบการศึกษา 419
36 ไทยเตรียมเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน – อินเดีย เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับอินเดีย และความร่วมมือในทุกมิติ พร้อมขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียนและอินเดียให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 156
37 ไทยเตรียมหารือการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน และการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 137
38 ไทยเตรียมหยิบยกปัญหาขยะทะเลร่วมหารือกับประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนในเดือนมีนาคมปีหน้า 81
39 ไทยเตรียมส่งออกนักบินรับความเติบโตของธุรกิจการบินอาเซียน 494
40 ไทยเตรียมส่งทีมผู้แทนด้านเกษตรถกแผนความร่วมมือมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชอาเซียน-จีน หวังขยายโอกาสทางการค้าสินค้าเกษตรและอาหารอาเซียน-จีน 258

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก