ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยเสริมความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาเซียน

วันที่ลงข่าว: 31/03/15

ไทยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรมอาเซียน เพื่อเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปลายปี ๒๕๕๘

กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดภารกิจ ๕ เรื่องที่จะต้องดำเนินการเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะการยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยภารกิจดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ภารกิจทั้ง ๕ เรื่อง ประกอบด้วย 

๑) การเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมและการแสดงด้านวัฒนธรรมในปัจจุบัน อาทิ ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ หรือ “สปาฟา” เป็นศูนย์ประสานงาน วิจัย และฝึกอบรมด้านโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ของอาเซียน ศูนย์ฝึกอบรมโบราณคดีใต้น้ำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ผลักดันให้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเป็นศูนย์การแสดงนานาชาติ 

(๒) เปิดให้บริการศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรม วัฒนธรรม และประเพณีแห่งอันดามัน จ.พังงา เพื่อให้บริการองค์ความรู้ด้านมรดกทางวัฒนธรรมในพื้นที่ ๖ จังหวัดที่ติดทะเลอันดามัน 

(๓) พัฒนาพิพิธภัณฑ์และโบราณสถานให้ได้มาตรฐานระดับสากล 

(๔) จัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนซึ่งกำลังดำเนินการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน ถนนราชดำเนิน 

(๕) โครงการเพื่อสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ อัตลักษณ์และความต่างของอาเซียนเพื่อให้ประชาชนเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมการต้อนรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งต้องเตรียมพร้อมด้านวัฒนธรรมด้วย

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก