ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ไทยแปลหลักสูตรแกนกลางอาเซียนภายใต้การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน อาเซียน

วันที่ลงข่าว: 28/01/15

น.ส.จุไรรัตน์ แสงบุญนำ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ(รองปลัด ศธ.) กล่าวว่า ตามที่ตนได้เป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียน ครั้งที่ ๘ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ ๔ และการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๒ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียน จัดขึ้นและเป็นการประชุมคู่ขนานกับการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสซีมีโอ ครั้งที่ ๓๖ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นระดับปลัดศธ. ของประเทศสมาชิกอาเซียน อาเซียนบวกสาม (จีน เกาหลี และญี่ปุ่น) และเอเชียตะวันออก (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ อินเดีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษากับประเทศคู่เจรจาและกำหนดยุทธศาสตร์แนวทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนและประเทศคู่เจรจา

รองปลัดศธ. กล่าวต่อว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในอาเซียน อาเซียนบวกสาม และเอเชียตะวันออก เช่น โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนมัธยมศึกษาอาเซียน การดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการศึกษาอาเซียนบวกสาม การจัดทำข้อตกลงด้านการศึกษาระหว่างอาเซียนและยูเนสโก การจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านการศึกษาอาเซียนและฮังการี ความร่วมมืออาเซียน-สหภาพยุโรป เป็นต้น ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับทราบถึงการนำหลักสูตรแกนกลางอาเซียน (Asean Curriculum Sourcebook) ไปเผยแพร่ในระดับประเทศ โดยในส่วนของไทยนั้น ตนรายงานที่ประชุมว่า ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แปลหลักสูตรดังกล่าวเป็นภาษาไทยและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์รูปเล่มเพื่อส่งไปยังสถานศึกษา และได้จัดการประชุมชี้แจงเรื่องนี้ เพื่อนำสู่การปฏิบัติ แก่ศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ๒๒๕ เขต และผู้บริหาร ครูโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียนทั่วประเทศไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖

ที่มาของข่าว www.dlfeschool.in.th/ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก