ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ข่าว

ลำดับ หัวข้อข่าว ประเภทข่าวเรียง จำนวนผู้เข้าชม
8241 รมช.ศึกษาธิการให้โอวาทนักศึกษาในโครงการเยาวชนไทย-อาเซียน 10 ประเทศ + 2 เน้นให้สามัคคีแลกเปลี่ยนความรู้และนวัตกรรมซึ่งกันและกัน ข่าวประชาคมอาเซียน 233
8242 พาณิชย์ตรัง จัดสัมมนาเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกอย่างมืออาชีพ ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ข่าวประชาคมอาเซียน 230
8243 เลขาธิการสภาการศึกษา ระบุ ร่างกรอบคุณวุฒิแห่งชาติฉบับปรับปรุง จะเป็นกลไกสำคัญในการผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ข่าวประชาคมอาเซียน 140
8244 จ.ชัยนาทจัดอบรมสร้างความตระหนักรู้พร้อมสู่อาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 298
8245 นายกรัฐมนตรีจีนจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกในฟิลิปปินส์ ข่าวประชาคมอาเซียน 198
8246 สูตรครูยุคเสรีสอนคนอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 327
8247 จังหวัดตรัง มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้แก่องค์กรที่ได้รับรางวัลผู้นำอาเซียนด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ข่าวประชาคมอาเซียน 8
8248 ศธ.จัดโครงการ “การศึกษาไทยก้าวไกลสู่อาเซียน” ข่าวประชาคมอาเซียน 360
8249 ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งเดินหน้าแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว พ.ศ. 2558 -2560 ใน 4 เป้าหมายหลัก ข่าวประชาคมอาเซียน 272
8250 บอร์ดคุรุสภาให้ลดเวลาอบรมครูต่างชาติเหลือ ๒๐ ชม.ลดค่าหลักสูตรเหลือ ๔ พันบาท ข่าวประชาคมอาเซียน 303
8251 มาเลเซียชื่นชมระบบ MY-OFFICE แลกเปลี่ยนการศึกษาทางเทคโนโลยี ข่าวประชาคมอาเซียน 244
8252 "เปิดโลกอาชีพและการมีงานทำสู่ประชาคมอาเซียน" ณ จังหวัดพะเยา ข่าวประชาคมอาเซียน 169
8253 อุตสาหกรรมปั้นผู้เชี่ยวชาญระดับจังหวัดรับเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 315
8254 ศอ.บต.เร่งเพิ่มทักษะการใช้ภาษาให้นักเรียน โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายจัดโครงการค่ายภาษา ยุวทูตอาสาก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 239
8255 ศูนย์เกษตรเยาวชนอาเซียน จังหวัดกาญจนบุรี เตรียมพัฒนาเยาวชนเป็น Smart Farmer เข้าสู่เกษตรยุค Thailand 4.0 ข่าวประชาคมอาเซียน 263
8256 ว.เกษตรและเทคโนโลยีมหาสารคาม เจ้าภาพจัดการประชุมสมัยสามัญ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ข่าวประชาคมอาเซียน 170
8257 บีโอไอ เตรียมจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2018 แสดงศักยภาพไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 121
8258 ไทยจัดประเมินคุณภาพการศึกษาอาเซียนรองรับการขยายแรงงานของบัณฑิตเออีซี ข่าวประชาคมอาเซียน 299
8259 อาชีวะไทย-ลาวปั้นเด็กช่างสู่ตลาดแรงงานอาเซียน ข่าวประชาคมอาเซียน 305
8260 ศอ.บต. หนุนการพัฒนาด้านภาษา เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา จชต. เชื่อมโยงทุกมิติโดยไร้รอยต่อ ข่าวประชาคมอาเซียน 70

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก