ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

พมจ.สงขลา ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม”

วันที่ลงข่าว: 08/02/19

          สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา ขอเชิญร่วมงานวันคนพิการสากลจังหวัดสงขลา ประจำปี 2561 ภายใต้แนวคิด “การเสริมพลังคนพิการ และการประกันการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเสมอภาค ทั่วถึง และเป็นธรรม” วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้คนพิการได้แสดงศักยภาพให้ครอบครัว ชุมชน และสังคมมีเจตคติที่ดีต่อคนพิการ พร้อมร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 

          ภายในงานพบกับกิจกรรมมากมาย อาทิ การมอบประกาศเกียรติคุณแก่คนพิการตัวอย่าง การสาธิต การฝึกอาชีพและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนพิการ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การแสดงดนตรีจากวงดนตรีทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 การแสดงบนเวที การลงทะเบียนตำแหน่งงานว่างสำหรับคนพิการ บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การให้บริการทันตกรรม การแสดงนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการสังคมของคนพิการ รวมทั้งทางด้านการแพทย์ การศึกษา อาชีพ และสังคม จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต่าง ๆ บริการอาหารกลางวันและเครื่องดื่มแก่ผู้ที่มาร่วมงาน การจับสลากของขวัญและมอบของที่ระลึกแก่คนพิการ งานนี้ฟรีตลอดงาน

ที่มาของข่าว สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์
^ กลับสู่เนื้อหาหลัก