ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

ห้องสมุดสื่อ

ลำดับ ชื่อหนังสือ/รายการ ประเภทสื่อ วันที่นำเข้า จำนวนผู้เข้าชมเรียง
341 อาชีพอิสระ ตอนที่ 32 การทำอิฐบล็อกด้วยมือ วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 18 พฤษภาคม 2016 415
342 คนไทยและประเทศไทยได้อะไรจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 416
343 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "พลังแห่งความมุ่งมั่น" รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 416
344 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพลงสำราญ" รายการโทรทัศน์ 2 กันยายน 2013 416
345 คู่มือการนวดไทย เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ แผ่นที่ 2 วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 5 เมษายน 2016 416
346 รายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาและการส่งเสริมอาชีพ สำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (มีภาษามือ) ทำกินก็ได้ ทำขายก็ดี ชุด ขนมปังและพาย ตอนที่ 18 พายกรอบ พายผีเสื้อ วีดิทัศน์ตามอัธยาศัย 1 มีนาคม 2017 417
347 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน นักล่าฝัน รายการโทรทัศน์ 27 สิงหาคม 2013 417
348 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ผู้นำทาง..." รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 418
349 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพื่อความเสมอภาค " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 420
350 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "โทรอักษร..." รายการโทรทัศน์ 6 มีนาคม 2015 421
351 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ใต้ร่ม โพธ์แก้ว" รายการโทรทัศน์ 2 กันยายน 2013 421
352 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ศูนย์บริการนักศึกษา..." รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 422
353 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ด้านที่9.." รายการโทรทัศน์ 4 กันยายน 2013 422
354 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "ช้างบำบัด..." รายการโทรทัศน์ 9 มีนาคม 2015 422
355 รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ ทบทวนความรู้ ชุด Tutor Channel O-NET สังคมศึกษา เศรษฐศาสตร์ ตอนที่ 4 วีดิทัศน์ตามหลักสูตร 12 กุมภาพันธ์ 2015 423
356 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เสียงจากปลายนิ้ว" รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 424
357 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน "เพื่อนเรียนรู้ " รายการโทรทัศน์ 3 มีนาคม 2015 424
358 อาเซียนกับสหภาพยุโรปเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 ธันวาคม 2015 425
359 รายการชีวิตเลือกได้ ตอน รถเคลื่อนที่เร็วสำหรับคนพิการ รายการโทรทัศน์ 28 สิงหาคม 2013 425
360 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย 24 กุมภาพันธ์ 2017 426

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก