ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ภาคที่ 3 ตอนที่ 1

รายการวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการ คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก

ภาคที่ 3 การให้กำลังใจและส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว 

ตอนที่ 1 สิทธิของครอบครัวและการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือกัน

ผลิตรายการโดยส่วนสื่อการศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

ภาพประกอบวีดิทัศน์คู่มือการให้ความช่วยเหลือและจัดการศึกษาแก่บุคคลออทิสติก ภาคที่ 3 ตอนที่ 1


ขณะนี้ท่านสามารถรับชมรายการต่างๆ ได้เพียง 5 นาที/ตอน หากท่านต้องการรับชมรายการทั้งหมด โปรด สมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบ เพื่อรับชมรายการเพิ่มเติม

รับชมรายการผ่าน YouTube

แบบประเมินคุณภาพสื่อ สสพ.

  • พอใจมาก0
  • พอใจ0
  • ปานกลาง0
  • ไม่พอใจ0
  • ไม่พอใจมาก0