ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือเรียง หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
1 Projects: Play & Learn Student's Book 1 ป. 1 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 1,462
2 Projects: Play & Learn Student’s Book 2 ป. 2 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 944
3 Projects: Play & Learn Student’s Book 3 ป. 3 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 1 2544 565
4 Projects: Play & Learn Student’s Book 4 ป. 4 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 2 2544 2,079
5 Projects: Play & Learn Student’s Book 5 ป. 5 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 2 2544 943
6 Projects: Play & Learn Student’s Book 6 ป. 6 ภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้น 2 2544 2,627
7 การจัดการข้อมูลเบื้องต้น (เพิ่มเติม) ชช. 3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้น 3 2544 586
8 การดำรงชีวิตของมนุษย์ ชช. 2 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 2 2544 551
9 การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค21003) ปรับปรุง 2554 การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551(ปรับปรุง2554) 538
10 การเคลื่อนที่และพลังงาน ม. 4 วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 641
11 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 1 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 517
12 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 2 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 498
13 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 3 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 785
14 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 559
15 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 1 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 906
16 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 1 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 684
17 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 2 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 656
18 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 3 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 3 2544 563
19 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 4 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 468
20 คณิตศาสตร์ (พื้นฐาน) เล่ม 2 ม. 5 คณิตศาสตร์ ช่วงชั้น 4 2544 2,019

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก