ขณะนี้คุณอยู่ที่ ›

หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษาเรียง จำนวนผู้เข้าชม
1 ทักษะการประกอบอาชีพ (อช11002) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 2,896
2 ชุดวิชา ลูกเสือ กศน. รหัสรายวิชา สค12025 รายวิชาเลือกบังคับ ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 97
3 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค11003) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 881
4 พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง (อช31003) การประกอบอาชีพ มัธยมปลาย 2551 1,439
5 ภาษาไทย (พท31001) ความรู้พื้นฐาน มัธยมปลาย 2551 527
6 พัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม (สค31003) การพัฒนาสังคม มัธยมปลาย 2551 869
7 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 รหัสวิชา สค12022 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 154
8 สุขศึกษา (ทช11002) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 642
9 พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน (อช11003) การประกอบอาชีพ ประถม 2551 921
10 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 1 รหัสวิชา สค12021 ระดับประถมศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ ประถม 2551 82
11 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค11002) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 951
12 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช11001) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 556
13 วิทยาศาสตร์ (พว11001) ความรู้พื้นฐาน ประถม 2551 627
14 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง (สค21002) การพัฒนาสังคม มัธยมต้น 2551 998
15 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 3 รหัสวิชา สค32032 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมปลาย 2551 131
16 สังคมศึกษา (สค11001) การพัฒนาสังคม ประถม 2551 651
17 ทักษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002) การประกอบอาชีพ มัธยมต้น 2551 2,374
18 ชุดวิชา รายวิชาเลือกบังคับ การเงินเพื่อชีวิต 2 รหัสวิชา สค22016 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาเลือกบังคับ มัธยมต้น 2551 52
19 ศิลปศึกษา (ทช11003) ทักษะการดำเนินชีวิต ประถม 2551 711
20 เศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) ทักษะการดำเนินชีวิต มัธยมต้น 2551 483

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก