หนังสือเบรลล์ตามหลักสูตร หมวดหมู่/กลุ่มสาระภาษาไทย

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ ระดับ/ช่วงชั้น ปีการศึกษา จำนวนผู้เข้าชม
41 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,534
42 วิวิธภาษา ม. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 2,169
43 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 3,618
44 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 3 ภาษาไทย ช่วงชั้น 3 2544 580
45 วรรณสารศึกษา เล่ม 1 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 655
46 วรรณสารศึกษา เล่ม 2 ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 598
47 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 3,132
48 ภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ม. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 643
49 ภาษาเพื่อพัฒนาการสื่อสาร ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 937
50 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 5 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 5,287
51 ภาษาเพื่อพัฒนาการคิด ม. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 1,266
52 วรรณคดีวิจักษ์ ม. 6 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 4,480
53 แนวการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรม ชช. 4 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 576
54 ประวัติวรรณคดี 1 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 566
55 ประวัติวรรณคดี 2 ภาษาไทย ช่วงชั้น 4 2544 624

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก