หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
181 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 484
182 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 486
183 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 486
184 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 492
185 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 494
186 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 502
187 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 516
188 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 517
189 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 518
190 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 525
191 สนุกกับวิทยาศาสตร์ เล่ม 2 วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 530
192 เกิดเป็นหมอ ส่งเสริมการอ่าน 532
193 ป่าดงพงพี ตอน โมกวลี ส่งเสริมการอ่าน 536
194 โคลงโลกนิติ วรรณกรรม/วรรณคดี 536
195 แมลง ส่งเสริมการอ่าน 537
196 กามนิต-วาสิฏฐี ธรรมะ/ศาสนา 541
197 พม่าประวัติศาสตร์และการเมือง ประชาคมอาเซียน 546
198 ลิลิตพระลอ วรรณกรรม/วรรณคดี 565
199 สาว่า...พม่ารามัญเป็นฉันนี้ ประชาคมอาเซียน 566
200 เล่าเรื่องพม่ารามัญ ประชาคมอาเซียน 567

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก