หนังสือเบรลล์ตามอัธยาศัย หมวดหมู่/กลุ่มสาระ

ลำดับ ชื่อหนังสือ หมวดหมู่/กลุ่มสาระ จำนวนผู้เข้าชมเรียง
181 วิญญาณที่ถูกเนรเทศ ส่งเสริมการอ่าน 492
182 ประกาศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่อง อัตราค่าตอบแทนแก่ผู้ช่วยคนพิการและรายการค่าตอบแทนอื่นที่จัดให้มีบริการผู้ช่วยคนพิการ กฏหมาย/อ้างอิง 495
183 พ่อสอนลูก ส่งเสริมการอ่าน 495
184 การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและผลกระทบต่อไทย ประชาคมอาเซียน 500
185 ละครแห่งชีวิต วรรณกรรม/วรรณคดี 500
186 อิสระ นอกระนาบ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 502
187 ความสัมพันธ์หญิง-ชายในการจัดการทรัพยากร และระบบนิเวศ ชุมชนที่กำลังเปลี่ยนแปลงของลาว ประชาคมอาเซียน 503
188 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม4 ประชาคมอาเซียน 506
189 ตำนานหนังสือสามก๊ก วรรณกรรม/วรรณคดี 506
190 อินโดนิเซีย อดีตและปัจจุบัน ประชาคมอาเซียน 509
191 การจัดการความรู้ฉบับนักปฏิบัติ วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 510
192 โลก MODERN & POST MODERN วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 512
193 สรรพสิ่งล้วนวิจัย วิทยาศาตร์/เทคโนโลยี 512
194 นิทานโบราณคดี วรรณกรรม/วรรณคดี 526
195 ลิลิตยวนพ่าย วรรณกรรม/วรรณคดี 526
196 รัฐกับสังคมมุสลิมในฟิลิปปินส์จากความขัดแย้งสู่ความร่วมมือ ประชาคมอาเซียน 530
197 ความเป็นมาของชนชาติลาว เล่ม 1 ประชาคมอาเซียน 540
198 เที่ยวบินกลางคืน ส่งเสริมการอ่าน 546
199 ASEAN Common Visa คืออะไร ประชาคมอาเซียน 549
200 นิทานพื้นเมืองของเอเชีย สำหรับเด็กทั่วทุกดินแดน เล่ม5 ประชาคมอาเซียน 555

หน้า

^ กลับสู่เนื้อหาหลัก